Działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 

  Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działają na podstawie Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.).

            Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach,  powołana została w 5 osobowym składzie zgodnie z  Zarządzeniem Nr 58/2017r. Wójta Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2017r. Są to przedstawiciele służb, którzy przeszli szkolenie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

Przewodnicząca GKRPA:  Anna Maria Kopacka, tel.  91 5644 235 wew. 24  e-meil: ops@bielice.com.pl

Sekretarz GKRPA: Helena Bichta

Członek GKRPA:  Iwona Kochel

Członek GKRPA: Janusz Pawlak

Członek GKRPA: Paweł Piwoni

 

            Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana jest do inicjowania działań interwencyjnych i profilaktycznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

            Celem działań profilaktycznych komisji jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zwiększanie zdolności do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Komisja zajmuje się wspieraniem osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowaniem zdrowego stylu życia oraz pomocą rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Ponadto realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów uzależnień.

 

Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach
w szczególności należy:

 

 1. Opiniowanie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bielice.
 2. Rozpatrywanie spraw związanych z wprowadzaniem w życie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bielice.
 3. Inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, innych uzależnień, w tym narkomanii w zakresie m.in.:               
  a) zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin, osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, innych substancji, w tym narkotyków, oraz przemocą,                     
  b) udzielania rodzinom, w których występują problemy uzależnień i przemocy pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
  c) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy, w szczególności wobec dzieci
  i młodzieży.
 4. Rozpatrywanie zawiadomień osób i instytucji o przypadkach uzasadniających wszczęcie postępowania o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.
 5. Prowadzenie postępowania w stosunku do osób nadużywających alkoholu:
  a) kierowanie na badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
  b) wnioskowanie do sądu o zarządzenie poddania się badaniu osoby w przypadku braku opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
 6. Prowadzenie postępowania w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu:
  a) kierowanie do sądu wniosków o wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.                 
 7. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy Bielice.
 8. Dokonywanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Bielice na podstawie upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy Bielice.
 9. Współdziałanie z organami gminy, instytucjami, zakładami pracy, osobami fizycznymi, stowarzyszeniami oraz organizacjami społecznymi w zakresie promocji trzeźwego stylu życia  i wartości abstynenckiej oraz rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy.


Ponadto Komisja może wydawać opinie w sprawie projektów dotyczących:

 1. Liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Bielice.
 2. Zasad usytuowania na terenie Gminy Bielice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 
 3. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bielice.

Instytucje pomocowe:

 1. 1) SP ZOZ – Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu

  ul. Ostrowska 7

  71 – 757 Szczecin

  Tel. (91) 455 83 43

  fax: (91) 886 90 22

  e-mail: otu@otu.szczecin.pl;

  2) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ Zdroje”

  ul. Żołnierska 55 Szczecin

  Tel. (91) 487 60 70

  3) Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy Domowej

  ul. Plac Wolności 4
  74-200 Pyrzyce

  Tel. (091) 570 30 00

  środa 15 – 17 bezpłatne porady psychologiczne, prawne i pedagogiczn

 2. 4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
  ul. Młodych Techników 7 

  74 – 200 Pyrzyce
  tel. (91) 39 79 046
  e-mail: pcpr@pyrzyce.info
  www.pcpr.pyrzyce.info

 

Dzień Zdrowia w Szkole Podstawowej

10 maja obchodziliśmy w Szkole Podstawowej w Bielicach kolejny już Dzień Zdrowia. W tym roku pod hasłem „Przeciw pijanym kierowcom!”. Była to realizacja kampanii do której przystąpiła Gmina Bielice, całość działań koordynowała pedagog Helena Bichta. Nasi uczniowie obejrzeli spektakle profilaktyczne wystawione przez Teatr KURTYNA z Karkowa: klasy najstarsze przedstawienie pt. „Labirynt”, klasy IV-VI „Niebezpieczna sieć” a najmłodsi bajkę profilaktyczną „Tu rządzi kot.”. Wszystkie spektakle poruszały aktualne tematy uzależnienia od środków psychoaktywnych czy  nowych technologii. Poruszany był też wątek zdrowego odżywiania.

Podczas przerw każdy z uczniów, nauczycieli i rodziców mógł skorzystać z punktu medycznego, gdzie pielęgniarka szkolna Pani Edyta badała ciśnienie, ważyła, mierzyła oraz obliczała BMI.   Na korytarzach szkolnych klasy prezentowały przygotowane przez siebie gazetki ścienne o tematyce zdrowia i zagrożeniu jakie stwarzają pijani kierowcy.

Odbyło się również rozstrzygnięcie konkursu na „Piramidę żywienia”. Jury konkursowe po obejrzeniu prac nagrodziło najlepsze: piramida klasy 4b, która zachwyciła oryginalnością i pomysłem, gdzie wychowawcą jest Pani Marta Chytra oraz piramida klasy 1a, wychowawca Pani Marzena Zięcina. Na wyróżnienie zasłużyła praca klasy 4c. Wszyscy uczniowie tworzący pracę otrzymali nagrody ufundowane przez Gminna Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach.

Tradycyjnie odbyło się przygotowanie i degustacja zdrowego drugiego śniadania w szkole. Wszyscy uczniowie z zapałem i uśmiechem przygotowywali smaczne i pięknie wyglądające sałatki, kanapki oraz soki.

Sportowym elementem Dnia Zdrowia była sztafeta  uczniów klas IV-VII. Pan Leszek Domszy przygotował biegi  których ideą była myśl „Stop pijanym kierowcom”.

Na zakończenie wszystkich działań, we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Pyrzycach odbyła się kontrola trzeźwości kierujących pojazdami. Każdy z kierowców  został poinformowany przez Policjantów: Aspiranta Krzysztofa Ulasa oraz Młodszego Aspiranta Artura Lambrycha o celu działań. Kierowcy po sprawdzeniu ich trzeźwości otrzymali ulotki oraz jabłka od  najmłodszych uczniów SP Bielice.


Ferie 2017

W drugim tygodniu lutego w świetlicach podwórkowych  w miejscowościach: Linie, Parsów, Babin oraz Swochowo zostały zorganizowane dla dzieci i młodzieży ferie zimowe.  W ramach wolnego czasu dzieci i młodzież spotkały się z funkcjonariuszami policji z Komendy Powiatowej w Pyrzycach w celu przypomnienia zasad bezpieczeństwa, aby ferie zimowe były udane i przede wszystkim bezpieczne. Ponadto przeprowadzone zostały zajęcia plastyczne, podczas których dzieci wykonały prace na konkurs plastyczny pod hasłem: „Bezpieczne ferie”, malowały na szkle, wykonywały prace z masy solnej. W ramach zajęć zostało również zorganizowane wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek. Dzieci również spędziły miło czas grając w gry stolikowe oraz rozwijając swoje umiejętności sportowe podczas zajęć ruchowych. Każdego dnia na dzieci czekał jedno daniowy, gorący posiłek  oraz ciepły napój. Ostatniego dnia zajęć dla dzieci i młodzieży zorganizowany został wyjazd na kręgle do Stargardu. Podczas gry uczestnicy wyjazdu mogli częstować się pyszną pizzą.  Podwórkowe ferie cieszyły się dużym powodzeniem wśród dzieci i młodzieży. Nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży biorącej udział w zorganizowanych feriach zimowych czuwali opiekunowie świetlic wraz z Panią Iwoną Kochel, która chętnie wspierała prowadzone zajęcia.

 

Organizatorzy

Gminna Komisja ds.

Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych

???????>>> VADEMECUM ODPOWIEDZIALNEGO SPRZEDAWCY

W dniu 29 kwietnia 2016r.  w godzinach popołudniowych w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bielicach odbyło się szkolenie  przeprowadzone przez Pana Roberta Bartosika  z Pracowni Doskonalenia Zawodowego „Meritum ” z  Krakowa. Szkolenie dotyczyło zasad sprzedaży napojów alkoholowych w oparciu o ustawę o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i  sfinansowane  zostało ze środków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach. Uczestnikami szkolenia byli właściciele sklepów jak i ich  pracownicy z terenu Gminy Bielice oraz członkowie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Tematem szkolenia było m.in.

1.Przybliżenie problematyki związanej z konsumpcją alkoholu w Polsce;                              

- najważniejsze fakty związane z procesem uzależnienia;          
- skala zjawiska uzależnienia w Polsce- statystyki;                                                                       
- przybliżenie problemu alkoholizmu wśród nieletnich.                                             

2. Omówienie aktualnych przepisów regulujących: 

- zasady sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych
- wydawanie oraz cofanie zezwoleń;
- uprawienia i obowiązki przedsiębiorców.

3. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – interpretacja artykułów ważnych z widzenia osób korzystających z zezwoleń m. In.:

- art.2 – najbliższa okolica punktu sprzedaży, zakres oraz interpretacja prawna pojęcia;
- art.14-16 sytuacje zakazu sprzedaży lub podawania napojów  alkoholowych;
- art.18- okoliczności i powody cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- art.43-45 przegląd konsekwencji prawnych w sytuacjach łamania postanowień ustawy;

4. Uświadomienie konsekwencji wynikających z nieodpowiedzialnej sprzedaży alkoholu oraz wyrobów tytoniowych:

- kontekst społeczny;
- kontekst moralny;
- kontekst administracyjno – prawny.
5. Praktyczne umiejętności w pracy sprzedawcy:

- nauka asertywnej odmowy- jak skutecznie i profesjonalnie ale szacunkiem  odmawiać obsługi sprzedaży;
-procedura postępowania w sytuacjach nietypowych;
- sposoby efektywnej współpracy z Policją, Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Rozstrzygnięcie konkursu "Bezpieczne wakacje"

26 czerwca  2013 roku komisja konkursowa w składzie: Małgorzata Woronowicz, Kamela Wilczyńska i Anna Maria Kopacka rozstrzygnęła konkurs plastyczny na plakat klasowy pt. „Bezpieczne wakacje”. Konkurs był skierowany do wszystkich uczniów ZSP Bielice. Rozpatrywany był w trzech kategoriach: przedszkole i  „0”, I-III SP, IV-VI, I-III Gimnazjum.

Komisja brała pod uwagę pomysł, wkład własny uczniów oraz zastosowanie haseł.

Komisja miała trudny wybór, ponieważ wszystkie prace były bardzo ciekawe.

Nagrodzeni zostali: Ekoludek, kl. IIIb, kl. IVb, kl. IIa G. Nagrody zapewniła GKRPA.

Zwycięzcom gratulujemy.

Przez okres wakacyjny prace będzie można zobaczyć w Gminnej Bibliotece Publicznej.


    REGULAMIN  KONKURSU  pt. „BEZPIECZNE WAKACJE”

I.

Konkurs organizowany jest przez Zespół Szkół Publicznych w Bielicach przy udziale Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach.

II.

TEMATYKA KONKURSU:

Konkurs polegać będzie na przygotowaniu przez klasę

plakatu o tematyce bezpieczeństwa w okresie wakacyjnym.

Prace powinny poruszać tematykę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży tj:

na terenach wiejskich na/przy obszarach wodnych, na terenach leśnych (biwaki, obozy, wycieczki rowerowe, etc.), na drodze.

III.

ADRESACI:

Uczniowie ZSP Bielice (Każda klasa może przygotować tylko jeden plakat).

IV.

TECHNIKI WYKONANIA:

1. Plakaty powinny być wykonane z wykorzystaniem dowolnych technik: malarstwo,

rysunek, wycinanki, na karcie z bloku technicznego (format nie większy niż A2).

2. Na plakacie należy umieścić:

hasło, porady, wskazówki związane z bezpiecznym wypoczynkiem wakacyjnym,

tytuł, klasę autorów pracy,

3. W przypadku niespełnienia powyższych wymogów prace nie będą zakwalifikowane do

konkursu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania i ewentualnego wykorzystania

przygotowanych przez uczestników prac.

5. Przesłanie plakatów do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich

publikację.

V.

FORMA ZGŁOSZENIA:

1. Klasa zgłaszająca pracę do konkursu do 19 czerwca 2013 roku dostarcza ją do pedagoga szkolnego.   

VI.

FINAŁ KONKURSU:

a) w konkursie wyłonione zostaną 3 klasy (jedna na poziomie), które otrzymają nagrody rzeczowe dla klasy.

b) przygotowane plakaty zostaną ocenione przez Komisję konkursową pod względem

zgodności tematu pracy z tematyką konkursową, walorów artystycznych oraz

komunikatywności odbiorcy,

c) w skład komisji wchodzą przedstawiciele ZSP Bielice oraz GKRPA w Bielicach.

d) uczestnicy otrzymają Dyplomy uczestnictwa w konkursie.

e) wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystości wręczenia nagród

laureatom konkursu oraz zamieszczone na stronie internetowej szkoły oraz UG Bielice.

f)  Z ramienia ZSP Bielice koordynacją konkursu zajmuje się pani Helena Bichta natomiast z GKRPA w Bielicach- pani Anna Maria Kopacka.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSU!

Licznik odwiedzin:
5403705

Obsługa techniczna
ALFA TV

Deklaracja dostępności


Biuletyn
Informacji
Publicznej

Elektroniczne
Biuro
Obsługi
Interesanta

e-ObywatelDZIAŁKI I NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

elektroniczny samorząd

gazyfikacja


Kalendarz imprez

  Wrzesień 2020 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia