Otwarte konkursy ofert

 

 


W.0050.21.2020 Zarządzenie Nr 21/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 19 sierpnia 2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w 2020 roku.

 


W.0050.9.2020 Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 16 marca 2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w 2020 roku.

 


Bielice, dnia 17 lipca 2019 roku

OGŁOSZENIE

 

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 688) Gmina Bielice informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.bielice.com.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Bielice przy ulicy Niepokalanej 34 została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Chabowie z pominięciem otwartego konkursu ofert pod nazwą „Ocalić od zapomnienia”  

Ewentualne uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 24.07.2019 roku do godziny 15:00 w formie pisemnej: w Sekretariacie Urzędu Gminy Bielice lub drogą elektroniczną na adres e-mail: oswiata@bielice.com.pl.

>>>wzór

>>>wzór

>>>wzór


Uproszczona Oferta realizacji Zadania Publicznego

>>>wzór

>>>zumba


 


>>>Regulamin konkursu

>>>Karta zgłoszeniowa

 


 

 


Ogłoszenie o konkursie na 2018 r.

Wójt Gminy Bielice ogłasza otwarty konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w 2018 roku - na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku  z zakresu kultury fizycznej i sportu. 

>>> Zarządzenie Nr 15/2018

>>> Wzór oferty

>>> Wzór sprawozdania

>>> Wzór umowy

>>> Zarządzenie Nr 17/2018

>>> Zawiadomienie Ogłoszenie o konkursie na 2018 r.

Wójt Gminy Bielice ogłasza otwarty konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w 2018 roku - na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku  z zakresu edukacji, wypoczynku dzieci i młodzieży.

>>> Zarządzenie Nr 11/2018

>>> Wzór oferty

>>> Wzór sprawozdania

>>> Wzór umowy  


>>> Informacja Wójta Gminy Bielice o unieważnieniu otwartego konkursu ofert 


WÓJT GMINY BIELICE

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

realizację zadania publicznego w zakresie podejmowania działań na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych w 2017 roku

I. Informacje wprowadzające

1. Przedmiotem konkursu jest realizacja zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych. W ramach otwartego konkursu ofert przewiduje się dofinansowanie następujących rodzajów zadań:

a) zorganizowanie imprezy kulturalnej dla mieszkańców Gminy Bielice ,

b) zorganizowanie dla mieszkańców Gminy Bielice warsztatów kulinarnych.

2. Podstawą prawną do prowadzenia niniejszego konkursu i realizacji będącego jego przedmiotem zadania jest:

a) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) - zwana dalej w treści ogłoszenia Ustawą;

b) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. (Dz. U. poz. 1300) - zwane dalej w treści ogłoszenia Rozporządzeniem.

II. Wysokość planowanych środków przeznaczonych na realizację zadania :

5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł 00/100) – przyznawanych w formie dotacji.

III. Zasady przyznawania dotacji

1. Dotacja zostanie przyznana zwycięzcy niniejszego konkursu.

2. Oferty na realizację zadania będącego przedmiotem konkursu mogą składać wszelkie podmioty wymienione w art. 3 Ustawy.

3. Wójt Gminy Bielice dokona wyboru zwycięzcy konkursu na podstawie oceny merytorycznej złożonych ofert, ze szczególnym uwzględnieniem:

a) możliwości realizacji zadania przez oferenta na podstawie posiadanych przez niego zasobów technicznych, kadrowych i prawnych;

b) doświadczenia oferenta w zakresie objętym zadaniem;

c) przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego.

4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje również przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej przez oferenta. Warunkiem przyznania podmiotowi dotacji jest wybranie jego oferty w postępowaniu konkursowym oraz zawarcie umowy na realizację zadania.

5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku istnieje możliwość zmiany przez oferenta zakresu rzeczowego i finansowego zadania i wtedy konieczne jest dostarczenie zaktualizowanego opisu poszczególnych działań, harmonogramu lub kosztorysu realizacji zadania, stosownie do proponowanej kwoty dotacji lub oferent może wycofać swoją ofertę. Niedostarczenie powyższych dokumentów w wyznaczonym oferentowi terminie będzie oznaczało rezygnację z jego udziału w dalszym postępowaniu konkursowym.

6. Wymagany jest wkład własny osobowy. Należy określić oszacowana wartość pracy społecznej członków i wolontariuszy.

7. Ze środków dotacji mogą być finansowane koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania.

8. Ze środków dotacji nie mogą być finansowane:

- działalność polityczna,

- zakup napojów alkoholowych,

- wydatki inwestycyjne,

- zakup gruntów, lokali lub budynków.

9. Realizacja zadania zostanie powierzona zwycięzcy konkursu w formie umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do Rozporządzenia.

10. Oferent po zakończeniu realizacji zadania będzie zobowiązany do złożenia sprawozdania z realizacji zadania publicznego według wzoru określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U z 2016 r., poz. 1300).

11. Zadnie powinno być wykonane dla jak największej liczby mieszkańców z terenu Gminy Bielice.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania

1. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017r.

2. Warunki realizacji:

1) Zwycięzca konkursu zobowiązany jest do realizacji zadania w sposób ściśle zgodny z obowiązującym prawem, złożoną przez siebie ofertą, uwzględniając wytyczne Zleceniodawcy, a w szczególności do prowadzenia przejrzystej i wyczerpującej dokumentacji rzeczowo – finansowej.

2) Miejscem realizacji zadania jest teren Gminy Bielice.

3) Zwycięzca konkursu będzie prowadził rachunek bankowy na który przekazane zostaną środki publiczne przeznaczone na realizację zadania oraz na którym prowadzone będą wszelkie operacje związane z gospodarowaniem tymi środkami.

4) Zwycięzca konkursu zobowiązany jest do umożliwienia Wójtowi Gminy Bielice kontroli realizacji zadania zarówno pod względem rzeczowym jak i finansowym – w każdym czasie, zarówno na wniosek pisemny jak i ustny.

5) Zadanie zostanie zrealizowane własnymi siłami zwycięzcy konkursu chyba, że Wójt Gminy Bielice zezwoli na powierzenie części realizacji zadania innemu, wskazanemu przez zwycięzcę konkursu podmiotowi.

V. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Oferta powinna:

1) być przygotowana zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia i zawierać co najmniej:

a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji;

b) termin i miejsce realizacji zadania;

c) szczegółową kalkulację przewidywanych kosztów realizacji;

d) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę (w zakresie którego dotyczy zadanie);

e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania;

f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania;

g) dokumenty potwierdzające wiarygodność i prawną podstawę prowadzenia przez niego działalności (aktualny odpis z rejestru sądowego, statut itp.);

h) oświadczenie o zobowiązaniu się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z budżetu gminy oraz wyodrębnionego (do operacji na środkach publicznych) konta bankowego;

2)na piśmie (wydruk komputerowy, druki wypełnione pismem drukowanym lub maszynopis);

3) w języku polskim.

2. Każda strona oferty powinna być ponumerowana i podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania składającego ofertę. Oferta powinna zawierać aktualne dokumenty potwierdzające umocowanie prawne podpisującego.

3. Oferta powinna zostać złożona w szczelnie zamkniętej i opatrzonej adresem oferenta kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie podejmowania działań na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych w 2017 roku”

VI. Miejsce i termin składania ofert

1. Oferty należy składać w:

            Urzędzie Gminy Bielice

            ul. Niepokalanej 34,

            74-202 Bielice

            pok. nr 3 - Sekretariat do dnia 25 kwietnia 2017 r.  do godz. 15.00

2. Złożoną ofertę oferent może wycofać wyłącznie przed upływem terminu składania – na wniosek pisemny.

3. Oferty które wpłyną do Wójta Gminy Bielice po upływie terminu składania zostaną odesłane oferentowi bez rozpatrzenia.

4. Czas związania ofertą jest liczony od dnia otwarcia i wynosi 30 dni.

VII. Otwarcie i warunki rozpatrzenia ofert

1. Otwarcie wszystkich ofert odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2017 r. o godz. 9:00 w miejscu składania.

2. Oferty które nie spełnią warunków określonych w Ustawie, Rozporządzeniu oraz niniejszym ogłoszeniu o konkursie zostaną odrzucone bez rozpatrzenia. Wójt Gminy Bielice zastrzega sobie prawo do pisemnego wezwania oferenta do wyjaśnienia treści oferty.

3. Oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym dokona Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Bielice. Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria formalne, w szczególności:

a) czy oferta została złożona w terminie,

b) czy oferta została sporządzona na właściwym druku,

c) czy ofertę złożył uprawniony podmiot,

d) czy oferent złożył wymagane załączniki (jeśli dotyczy).

Oferty, które nie spełniają powyższych kryteriów zostaną odrzucone. Pozostałe braki formalne ( w tym również uchybienia lub oczywiste omyłki) mogą zostać uzupełnione w wyznaczonym terminie. Oferty posiadające braki formalne po upływie terminu na ich uzupełnienie oraz uzupełnione pod wskazanym terminie zostaną odrzucone.

4. Komisja konkursowa przy ocenie ofert stosuje następujące kryteria:

Lp.

Szczegółowe kryteria wyboru oceny

Maksymalna liczba punktów

1.

Wartość merytoryczna projektu ( charakter zadania, zadanie adresowe do mieszkańców gminy, forma realizacji, zakładane rezultaty, innowacyjność projektu)

4

2.

Kwalifikacje i doświadczenie osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu

3

3.

Zasoby lokalowe i sprzętowe wykazane w ofercie, odpowiednie do realizacji zadania

3

4.

Planowany wkład rzeczowy oraz osobowy (świadczenia wolontariuszy oraz praca społeczna członków)

3

5.

Rzetelność i przejrzystość przedstawionej kalkulacji kosztów (w tym zasadność wydatków)

3

6.

Dotychczasowa współpraca z Gminą Bielice

 

4

7.

RAZEM

20

5. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy mogą wchodzić w skład komisji konkursowej rozpatrującej oferty, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie. Wskazanie osób mających wejść w skład komisji konkursowej powinno nastąpić na piśmie, w terminie do 14 kwietnia 2017 r. godz. 15:00 do sekretariatu Urzędu Gminy Bielice , ul. Niepokalanej 34, 74-202 Bielice. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Bielice .

7. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.

8.O podjętej decyzji składający oferty zostaną poinformowani faksem lub mailem. Ogłoszenie o wyborze ofert zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bielice oraz na stronach internetowych www.bip.bielice.pl  oraz www.bielice.pl .

9. Wójt Gminy Bielice unieważni konkurs, jeżeli:

a) nie zostanie złożona żadna oferta,

b) żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie.

VIII. Informacje o zrealizowanych zadaniach tego samego typu w roku 2016 oraz wysokości dotacji przekazanych na ich realizację

W 2016 roku nie udzielono dotacji na zadanie w zakresie podejmowania działań na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych.

IX. Informacje dodatkowe

Wynik konkursu zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.bielice.pl ), na stronie internetowej Gminy Bielice (www.bielice.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bielice.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy Bielice ul. Niepokalanej 34, 74-202 Bielice tel. 91 5644 220.

>>> ZARZĄDZENIE

>>> WZÓR OFERTY

>>> WZÓR SPRAWOZDANIA

 

 

Licznik odwiedzin:
5403645

Obsługa techniczna
ALFA TV

Deklaracja dostępności


Biuletyn
Informacji
Publicznej

Elektroniczne
Biuro
Obsługi
Interesanta

e-ObywatelDZIAŁKI I NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

elektroniczny samorząd

gazyfikacja


Kalendarz imprez

  Wrzesień 2020 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia