OPSDane teleadresowe:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach

ul. Jana Pawła II 34

74 – 202 Bielice

tel./fax 91 5644 228

e-mail ops@bielice.com.pl

 

Kadrę OPS stanowią:

Kierownik– Anna Maria Kopacka

Kadra Ośrodka Pomocy Społecznej

Renata Kościelska

Specjalista pracy socjalnej

e-mail: rkoscielska@bielice.com.pl
 

Gabriela Wasik

Asystent rodziny, opiekunka domowa

 

 

 

 


UWAGA

Informujemy, że od dnia 23.04.2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bielicach czynny jest w godzinach od 7:30 do 15:30. Wszelkie sprawy niewymagające osobistego kontaktu prosimy załatwiać zdalnie poprzez kontakt telefoniczny (91 5644228) lub drogą e-mail (
ops@bielice.com.pl). Kontakt osobisty
z pracownikiem ośrodka możliwy jest w uzasadnionym przypadku i odbywa
się w wydzielonym miejscu w budynku OPS z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

 

DBAJĄC O ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO SWOICH NAJBLIŻSZYCH PROSIMY

O ZACHOWANIE WSZELKICH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI.


INFORMACJA

              Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach informuje mieszkańców Gminy Bielice, że w ramach działań Punktu Konsultacyjnego w gabinecie pielęgniarki środowiskowej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bielicach   osoby, rodziny  gdzie występuje problem alkoholowy, bądź problem przemocy w rodzinie będą mogły
w pierwszej kolejności skorzystać z bezpłatnych konsultacji psychologa w osobie Pani Anny Gliszczyńskiej. Ponadto z konsultacji mogą również skorzystać osoby czy rodziny  potrzebujące pomocy i wsparcia ze strony psychologa.                   

Harmonogram  konsultacji w okresie od  stycznia do grudnia 2020 r.  
w godz. 1200-1800                                     
 
                                   
- 21 styczeń 2020r.,           
- 25 luty 2020r.,        
- 31 marzec 2020r.              
- 28 kwiecień 2020r.                                 
- 26 maja 2020r.                 
- 30 czerwiec 2020 r.                                 
- 28 lipiec 2020r.                                                                            
- 25 sierpień 2020r.           
- 29 wrzesień 2020r.                                 
- 27 październik 2020r.                                        
-24 listopad 2020r.                                    
-15 grudzień 2020r.

Kontakt telefoniczny:

- OPS Bielice – Anna Maria Kopacka – 91 5644 228 ( poniedziałek – piątek
godz. 730-1530)                              
- Anna Gliszczyńska psycholog – tel. 691 850 829

 

                                                                                                          Przewodnicząca  GKRA
                                                                                                            Anna Maria Kopacka


 

INFORMACJA

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach informuje, że z  przyczyn niezależnych od ośrodka, w dniu 30.12.2019r. w  świetlicy wiejskiej w Bielicach nie będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Program 2019.

Informujemy, że zgodnie z przekazanym terminarzem, żywność będzie wydawana od m-ca stycznia 2020 r. i  zaplanowana jest na 20.01.2020 r.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

 

Kierownik OPS w Bielicach

Anna Maria Kopacka


 

 

 

 

 


 

 


 


 

 


Od 1 lipca 2019 r. Program Rodzina 500+ rusza na nowych zasadach m.in. bez kryterium dochodowego.

>>> Nowe zasady 500+

 

 


INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach, ul. Jana Pawła II 34, informuje, że od dnia 01.08.2017r. będą wydawane i przyjmowane wnioski w związku z nowym okresem świadczeniowym 2017/2018 na:

- zasiłek rodzinny,

- świadczenie wychowawcze (500+),

- fundusz alimentacyjny,

- specjalny zasiłek opiekuńczy.

Ponadto wnioski można składać za pośrednictwem  Poczty Polskiej, portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr telefonu 91-56-44-228.


 

I N F O R M A C J A

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach informuje mieszkańców Gminy Bielice, że wypłaty świadczeń w 2019 r. wypłacane będą przez Bank Spółdzielczy w Bielicach w następujących terminach

Styczeń

23.01.2019 r.

Luty

20.02.2019 r.

Marzec

20.03.2019 r.

Kwiecień

17.04.2019 r.

Maj

21.05.2019 r.

Czerwiec

18.06.2019 r.

Lipiec

17.07.2019 r.

Sierpień

20.08.2019 r.

Wrzesień

18.09.2019 r.

Październik

16.10.2019 r.

Listopad

19.11.2019 r.

Grudzień

11.12.2019 r.

 

Informuje się, że w przypadku dodatkowych list wypłat będą one realizowane 28 dnia każdego miesiąca ( w przypadku, gdy wypłata przypadnie na dzień wolny od pracy, realizacja wypłaty nastąpi w kolejnym dniu roboczym).

 

 
Program Rodzina 500+

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach informuje, że druki wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego dostępne są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach ul. Jana Pawła II 34. Ponadto w załączeniu przekazujemy druk wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego:

Przykład 1:

Osoba ubiegająca się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze i kolejne dziecko, spełniająca kryterium dochodowe.

Przykład 2:

Osoba ubiegająca się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dziecko (nie obowiązuje kryterium dochodowe).

 

PRZYPOMINAMY:

Wnioski należy składać od dnia 1 kwietnia 2016 r. Wnioski złożone w okresie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016r. zostaną rozpatrzone w terminie 3 m-cy od daty złożenia wniosku z wyrównaniemod 1 kwietnia.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie:

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/art,7757,poznaj-program-rodzina-500-plus-czesc-ii.html

Materiały do pobrania:

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. (Dz. U. z 2016r. poz.195): http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/195/1

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze
(Dz. U. z 2016r. poz. 214): 
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/21

>>> WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

>>> OŚWIADCZENIE


INFORMACJA

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie uprzejmie informuje, że od dnia 1 listopada 2014 r. dla wszystkich osób bezdomnych potrzebujących pomocy w okresie zimowym została udostępniona całodobowa, bezpłatna infolinia o numerze 800-170-010 oraz z telefonu komórkowego 696-031-168.

KARTA DUŻEJ RODZINY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach  przyjmuje wnioski o wydanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. W życie weszła bowiem uchwała Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755). 

Karta Dużej Rodziny zmierza do poprawy warunków życiowych rodzin wielodzietnych oraz zwiększa osobom z rodzin wielodzietnych dostępność do działań kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i innych. Posiadanie Karty Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne.

Co oferuje Karta Dużej Rodziny wraz z ofertą partnerów biorących udział w programie   „Duża Rodzina” w całym kraju dostępna jest na stronie https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach ul. Jana Pawła II 34, 74-202 Bielice. Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek. 

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinom wielodzietnym, czyli składającej się z rodziców lub jednego rodzica mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje oraz do 25 roku życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych pozostających pod opieką rodzica. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty.

Karta Dużej Rodziny posiada jeden, ogólnopolski wzór. Ma wymiary 54x85,6 mm (takie, jak np. karta płatnicza lub kredytowa). Karta jest spersonalizowana. Oznacza to, ze znajduje się na niej imię i nazwisko oraz numer PESEL jej posiadacza. Dodatkowo podana jest data ważności karty, jej numer, skrót „KDR” pisany alfabetem Braille’a oraz elementy zabezpieczające przez jej podrobieniem i sfałszowaniem.

Informacje praktyczne:

1.Karta jest ważna tylko z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość uprawnionego. Dla osób nieletnich dokumentem takim jest ważna legitymacja szkolna.

2.Podmioty, które oferują zniżki dla posiadaczy kart, są specjalnie oznaczone.

3.Aktualny katalog zawierający informację o wszystkich zniżkach znajduje się na stronie https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina

Warunkiem uczestnictwa w Programie jest złożenie wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny. Wraz z wnioskiem należy przedstawić do wglądu następujące dokumenty:

 • w przypadku rodziców lub opiekunów – dowód tożsamości ze zdjęciem;
 • w przypadku dzieci w wieku szkolnym – aktualną legitymację szkolna;
 • w przypadku dzieci do 6 lat – akt urodzenia;
 • w przypadku studentów do 25 roku życia – legitymację studencką;
 • w przypadku osób powyżej 18 roku życia do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o kontynuowaniu nauki
 • w przypadku osób niepełnosprawnych w wieku od 18 do 25 lat należy przedstawić    do wglądu aktualne orzeczenie o niepełnosprawności;
 • w przypadku rodzin zastępczych należy przedstawić do wglądu postanowienie sądu lub umowy z Prezydentem o ustanowienie rodziny zastępczej.

Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku, a w przypadku zmiany  danych zawartych w karcie wymaga wydania nowej Karty.

Zniżki, do których uprawnia Karta Dużej Rodziny, przysługują każdemu członkowi rodziny, w jednakowym wymiarze.  Może się jednak zdarzyć, że instytucja lub firma, która oferuje zniżki, będzie chciała przyznać dodatkową ulgę osobom niepełnosprawnym.

Jak korzystać z Karty Dużej Rodziny?

Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Aby skorzystać ze zniżki należy w punkcie zakupu biletu wstępu okazać kartę. Z karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie. Oznacza to,  że aby skorzystać z karty nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu. 

W przypadku utraty lub zniszczenia Karty Dużej Rodziny właściciel Karty lub przedstawiciel ustawowy ( rodzic, opiekun) jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach wraz z prośbą o wydanie duplikatu Karty.

Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

 POMOC SPOŁECZNA

 Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania ustawy o pomocy społecznej w formie:

 1. zasiłek stały – przysługuje osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, a ich dochód miesięczny nie przekracza kwoty 351,00 zł na osobę w rodzinie oraz kwoty 477,00 zł dla osoby samotnej. Zasiłek stały ustala się w wysokości:
  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 477,00 zł miesięcznie
  • w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Minimalna wysokość zasiłku stałego wynosi 30,00 zł miesięcznie.

 1. zasiłek okresowy – przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:
  • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kwoty 477,00 zł
  • rodzinie, której dochód nie przekracza kwoty 351,00 zł na osobę.
 2. zasiłek celowy – może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby życiowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Osobom bezdomnym i innym osobom nieposiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne. Zasiłek celowy przysługuje osobom, których dochód nie przekracza w/w kwot.

Pomoc społeczna może być również udzielana w formie niepieniężnej. Do tej grupy świadczeń należy:

 • praca socjalna – świadczona na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym
 • bilet kredytowany
 • składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz społeczne
 • sprawienie pogrzebu
 • poradnictwo specjalistyczne w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne – jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów
 • interwencja kryzysowa – stanowi zespół działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin, w tym dotkniętych przemocą, w celu zapobiegania lub pogłębiania się występujących dysfunkcji
 • schronienie, posiłek, niezbędne ubranie – do tych form pomocy mają uprawnienia osoby, które są tego pozbawione. Pomoc w formie schronienia realizowana jest poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach dla osób bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych. Przyznanie pomocy w formie niezbędnego ubrania polega na dostarczeniu osobie tego potrzebującej bielizny, obuwia, odzieży. Pomoc w formie jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić.
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej.

DODATEK MIESZKANIOWY

Dodatki mieszkaniowe są świadczeniem pieniężnym, które pozwala utrzymać mieszkanie wówczas, gdy najemca lub właściciel nie mogą samodzielnie pokryć wydatków na jego utrzymanie. Idea dodatków mieszkaniowych polega na pokryciu ze środków publicznych (gminnych) tej części wydatków na lokal, która przekracza określony poziom, uznany w naszych warunkach za dopuszczalny. Część wydatków na mieszkanie musi pokryć sam wnioskodawca i jest to część określona w procentach bieżących dochodów gospodarstwa domowego. Zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 roku. Przede wszystkim ustawa ta reguluje, komu przysługuje dodatek mieszkaniowy, określając tytuł prawny, kryterium dochodowe i normatywną powierzchnię lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego, jako niezbędne przesłanki uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również zadania z zakresu świadczeń rodzinnych. Świadczenia rodzinne przysługują rodzinom, których dochód netto na osobę nie przekracza kwoty 504,00 zł miesięcznie, a w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności kwoty 583,00 zł miesięcznie.

   Od 1 listopada 2009 r. kwoty zasiłków oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wynoszą:

 • zasiłek rodzinny:
  - na dziecko w wieku do 5 lat – 68,00 zł

- na dziecko w wieku od 5 do 18 lat – 91,00 zł
- na dziecko w wieku od 18 lat do ukończenia 24 roku życia – 98,00 zł

 • dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 1.000,00 zł
 • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400,00 zł
 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 170,00 zł a w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności – 250,00 zł
 • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 80,00 zł
 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku do 5 lat – 60,00 zł, a w przypadku dziecka powyżej 5 roku życia – 80,00 zł
 • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 50,00 zł dla dziecka dojeżdżającego do szkoły oraz 90,00 zł dla dziecka mieszkającego w internacie
 • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100,00 zł.

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1.000,00 zł na jedno dziecko.
Przyznanie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka nie jest uzależnione kryterium dochodowego.
Zapomoga przysługuje:
1. matce lub ojcu dziecka;
3. opiekunowi prawnemu dziecka;
4. opiekunowi faktycznemu dziecka (oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka).
Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania. 

 

Świadczeniami rodzinnymi, które przysługują niezależnie od dochodu są zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, osobie, która ukończyła 75 lat a także osobie w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem u umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153,00 zł miesięcznie.

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem przysługuje matce albo ojcu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału, na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje także innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie.

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Od 1 października 2008 r. realizowane są również zadania z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna. Świadczenia z FA przysługują na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Na dziecko starsze świadczenia przysługują do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się w ono szkole lub szkole wyższej. Na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka. Prawo do świadczenia z FA przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 725,00 zł. Świadczenia z FA przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie mogą wynieść więcej niż po 500,00 zł na każde z uprawnionych do alimentów dzieci.

 Informacja w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

w okresie od stycznia do marca 2012 r

Rada Ministrów, w dniu 27 grudnia 2011 r., przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r.


Uchwała i rozporządzenie przewiduje, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego      o jego przysposobienie), mające w styczniu, lutym lub marcu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.

Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do ww. organów wniosek o przyznanie pomocy (nie został określony wzór takiego wniosku co oznacza, że jego forma jest dowolna).

Wniosek powinien zostać złożony w terminie do  31 stycznia 2012 r. do właściwego organu wypłacającego świadczenia rodzinne

Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc styczeń, luty lub marzec    2012 r. będzie przyznane po 31 stycznia 2012 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.


Zgodnie z ww. Rozporządzeniem Rady Ministrów osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012 r. przysługuje pomoc w wysokości 100 zł miesięcznie i realizowana będzie w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego za ww. miesiące.

 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

 <<< Wniosek o przyznanie dodatkowego świadczenia >>>


 

ZARZADZENIE Nr 2/2019

Kierownika

Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach

z dnia 25 stycznia 2019r.

 

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach

 

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U. z 2018 poz.1260) oraz regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 1/2019r. z dnia 24 stycznia 2019r. zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach wymiarze pełnego etatu.

 

§ 2. Treść ogłoszenia o którym mowa w § 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bielicach

Anna Maria Kopacka

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 2/2018r. Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach z dnia 15.01.2019r.

 

 

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIELICACH
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • brak pozbawienia władzy rodzicielskiej, brak skazania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim, a także brak orzeczenia zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązku powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, a także zakazu kontaktowania się z określonymi osobami lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu,
 • wykształcenie, względnie doświadczenie zawodowe zapewniające uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego – w szczególności:
  • Studia wyższe na kierunku praca socjalna lub
  • dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub
  • w okresie pomiędzy 1.10.2008 r. a 31 .12 2013 r. rozpoczęcie i zakończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.01.2008 r. ( Dz. U. z 2008 r., Nr 27, poz. 158) lub
  • otrzymanie przed 01.01.2007 r. dyplomu wyższej uczelni zawodowej
   o specjalności praca socjalna lub
  • otrzymanie przed 01.01.2008 r. po ukończeniu szkoły policealnej dyplomu uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny lub
  • ukończenie lub kontynuowanie przed 01.01.2008 r. studiów wyższych
   o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie i uzyskanie dyplomu ukończenia tych studiów lub
  • ukończenie przed 01.05.2004 r. studiów wyższych na jednym z kierunków: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne, socjologia lub
  • rozpoczęcie przed 01.05.2004 r. studiów wyższych licencjackich lub wyższych magisterskich na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, i uzyskanie dyplomu ukończenia tych studiów,
  • rozpoczęcie przed 01.05.2004 r. i ukończenie do dnia 31.10.2007 r. studiów wyższych magisterskich na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia,
  • zatrudnienie przed dniem 01.05.2004 r. na stanowisku pracownika socjalnego na podstawie ówcześnie obowiązujących przepisów,
  • zatrudnienie przed dniem 01.05.2004 r. na stanowisku aspiranta pracy socjalnej i ukończenie w terminie do dnia 31.10.2007 r. studiów wyższych na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia i uzyskanie tytułu licencjata,
  • zatrudnienie przed dniem 01.05.2004 r. na stanowisku aspiranta pracy socjalnej i ukończenie do dnia 31.10.2009 r. studiów wyższych magisterskich na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia.
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • znajomość: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o Ochronie Danych Osobowych, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw,
 • umiejętność obsługi komputera na poziomie bardzo dobrym (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, Internet, poczta elektroniczna),
 • prawo jazdy kat. B oraz dysponowanie samochodem.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku o podobnym charakterze,
 • posiadanie cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, sprawna obsługa klienta, dyskrecja, konsekwencja
  w realizowaniu zadań, samodzielność w podejmowaniu rozstrzygnięć w ramach prowadzonych zadań, terminowość, rzetelność, kreatywność, samodyscyplina, odporność na stres,
 • poprawna komunikacja pisemna, umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych,
 • nastawienie na własny rozwój, chęć podnoszenia kwalifikacji.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • Rozeznanie i ustalanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej wynikające z zadań własnych gminy i zleconych,
 • analizowanie i ocenianie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia
  z pomocy społecznej,
 • przeprowadzanie i sporządzanie wywiadów środowiskowych i adnotacji urzędowych wraz z załącznikami,
 • wnioskowanie w sprawie przydzielania świadczeń,
 • organizowanie i prowadzenie pracy socjalnej,
 • zawieranie i realizacja kontraktów socjalnych,
 • informowanie klientów ośrodka o dostępnych formach wsparcia,
 • przestrzeganie terminowości załatwiania spraw,
 • obsługa programu komputerowego w zakresie powierzonych obowiązków w tym wprowadzanie danych klientów i wywiadów środowiskowych do systemu informatycznego oraz ich bieżąca aktualizacja,
 • prowadzenie działalności profilaktycznej mającej na celu zapobieganie sytuacjom powodującym konieczność udzielania pomocy,
 • współdziałanie z instytucjami, zakładami pracy, organizacjami społecznymi, placówkami służby zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z lekarzem rodzinnym itp. w zakresie organizowania usług na rzecz osób kwalifikujących się do pomocy społecznej,
 • prowadzenie pełnej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
  z zaleceniem kierownika Ośrodka,
 • kierowanie się zasadami etyki zawodowej,
 • uczestniczenie w naradach i szkoleniach,
 • podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych,
 • przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej,
 • zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w toku czynności zawodowych także po ustaniu zatrudnienia,
 • ochrona danych osobowych przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem,
 • znajomość przepisów prawnych w zakresie działalności Ośrodka,
 • pełnienie funkcji kandydata na opiekuna prawnego dla osób ubezwłasnowolnionych
  z terenu Gminy i wykonywanie zadań opiekuna prawnego w wypadku powierzenia przez Sąd takiej funkcji,
 • wykonywanie innych poleceń przełożonego związanych z prawidłowym funkcjonowaniem ośrodka.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • Czas pracy: pełny wymiar – przeciętnie 40 godzin tygodniowo, ale niezbędna jest dyspozycyjność w wyjątkowych sytuacjach.
 • Bezpośredni i telefoniczny kontakt z klientami, wysiłek umysłowy.
 • Praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
 • Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych
  i szkodliwych warunków pracy.
 • Istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy - miejsce pracy – wejście do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach schodami z konstrukcji metalowej, nie posiadający podjazdu i windy.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w OPS w Bielicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV) z podaniem danych umożliwiający kontakt z kandydatem – adres
  e-mail, nr telefonu lub adres zamieszkania),
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wg załącznika),
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
 5. ewentualne referencje,
 6. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni z praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. O stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
 10. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień kategorii B i dysponowaniu samochodem.
 11. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Jana Pawła II 34, pokój nr 1 ( biuro kierownika ) lub drogą pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach ul. Jana Pawła II , 74-202 Bielice, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Dotyczy naboru na stanowisko – pracownik socjalny” w terminie do dnia 7 lutego 2019 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do siedziby OPS).

 

 1. Informacje dodatkowe związane z naborem na stanowisko:
 • Wymagane oświadczenia, list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane.
 • Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
 • Dokumenty, które zostały złożone niekompletnie nie podlegają uzupełnieniu,
  a kandydatura podlega odrzuceniu z przyczyn formalnych.
 • Kandydaci, którzy spełnią wszelkie wymagania formalne, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, o czym zostaną poinformowani telefonicznie.
 • Podczas rozmowy kwalifikacyjnej oceniany będzie stan wiedzy ogólnej
  i specjalistycznej wymaganej na stanowisku.
 • Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach.
 • Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy.
 • W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
 1. Klauzura informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze.

 

 • Uprzejmie informujemy, że Administratorem danych osobowych zebranych w celach związanych z przeprowadzaniem rekrutacji i następnie zatrudnieniem jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach, ul. Jana Pawła II 34, 74-200 Bielice.

Podstawami zgodności z prawem przetwarzania danych są: dobrowolnie wyrażona zgoda osoby, której dane dotyczą; podjęcie w wyniku zgłoszenia osoby, której dane dotyczą działań niezbędnych do zawarcia umowy o pracę; prawnie uzasadniony artykułem 22(1) „Dane osobowe pracownika” ustawy Kodeks pracy interes Administratora; wykonanie obowiązków wynikających z przepisów ustawy
o pracownikach samorządowych w szczególności art. 13, 15 i 16, przepisów prawa pracy, podatkowych oraz ubezpieczeń społecznych w przypadku nawiązania stosunku pracy.

Podawanie danych Administratorowi jest dobrowolne, natomiast stanowi warunek przeprowadzenia rekrutacji i następnie zawarcia umowy o pracę. Osoba, która odpowiada na niniejsze ogłoszenie jest zobowiązana do podania danych w zakresie określonym we wskazanych przepisach prawa pracy a konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości nawiązania stosunku pracy lub zatrudnienie innego
z kandydatów.


Dane nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie są poddawane profilowaniu ani nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 

Dane osobowe przechowywane będą, o ile nie będzie miało zastosowania inne kryterium tj. okres objęty udzieloną zgodą lub wynikający z przepisów prawa, w tym okres przedawnienia ew. kierowanych do Administratora roszczeń - jedynie przez okres konieczny do realizacji procesu rekrutacji, po którym przekazane dane zostaną zniszczone o ile nie zostaną uprzednio odebrane.

Każda osoba, której dane zebrał Administrator posiada w stosownym przypadku prawo: dostępu do tych danych i ich sprostowania; domagania się ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia w szczególnych sytuacjach sprzeciwu wobec ich przetwarzania - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją danej osoby; przenoszenia tych danych oraz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dane osobowe mogą zostać ujawnione jedynie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności regulujących ochronę danych osób fizycznych. Główną kategorią potencjalnych odbiorców są organy i podmioty współpracujące w realizacji procesu rekrutacji i zatrudnienia oraz, celem prowadzenia korespondencji zaufani dostawcy usług sektora pocztowego, teleinformatycznego i telekomunikacyjnego.

Organem właściwym w sprawach ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl

Kontakt z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem ochrony danych można nawiązać pod adresem Administratora lub mailowo pod adresem iod@bielice.com.pl

 

 • Pracodawca zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 

 

Licznik odwiedzin:
5403918

Obsługa techniczna
ALFA TV

Deklaracja dostępności


Biuletyn
Informacji
Publicznej

Elektroniczne
Biuro
Obsługi
Interesanta

e-ObywatelDZIAŁKI I NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

elektroniczny samorząd

gazyfikacja


Kalendarz imprez

  Wrzesień 2020 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia