Świetlica miejscem integracji mieszkańców gminy Bielice

W dniu 31 maja zakończył się projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
„Świetlica miejscem integracji mieszkańców Gminy Bielice”.
Projekt realizowany był na terenie gminy Bielice od lutego do maja br.
Udział wzięło ok. 150 mieszkańców Gminy.
W ramach projektu przeprowadzonych zostało szereg szkoleń i dyżurów
m.in.: szkolenie z podstaw prawa administracyjnego, profilaktyka uzależnień, możliwość aplikowania o środki Unii Europejskiej,
dyżur w ramach profilaktyki uzależnień, dyżur specjalistyczny ds. prawa i administracji,
warsztaty z obsługi komputera i internetu i warsztaty z wypełniania wniosków o płatności obszarowe.
Na koniec odbyło się spotkanie integracyjne podsumowujące projekt.
 
 
Gmina Bielice zaprasza mieszkańców
Gminy do korzystania ze świetlicy, mieszczącej się
przy Parafii rzymskokatolickiej p.w. MB Królowej Polski,
przy ul. Niepokalanej 46
74-202 Bielice
 
Dzięki środkom z Unii Europejskiej świetlica gminna wyposażona została w sprzęt użytkowy:
  • 2 komputery stacjonarne,
  • drukarkę,
  • stały dostęp do Internetu,
  • szachy, karty, gry planszowe
 
 W ramach projektu w świetlicy realizowane będą bezpłatne szkolenia:
 
Tytuł szkolenia
Tematyka
Czas
Profilaktyka uzależnień
Omówiona zostanie działalność zapobiegawcza, obejmująca całą gamę różnorodnych zdrowotnych i społ.zagrożeń związanych z używaniem środków psychoaktywnych- wtorki, w godz.: 15.00-17.00
Luty: 23
Marzec: 09;
Kwiecień: 13
 
Podstawy prawa
Zagadnienia związane z zakładaniem dział.gosp., gospodarowaniem nieruchomościami rolnymi, umowami dzierżawy i najmu- czwartki, w godz.: 15.30-17.30
Luty: 25
Marzec: 25
Kwiecień: 29
Pozyskiwanie środków UE
Podstawy zasad aplikowania o środki UE, w szczególności w ramach PROW 2007-2013- niedziele, w godz.: 11.00-15.00
Luty: 28
Marzec: 28
Kwiecień: 11
oraz darmowe warsztaty:
Obsługa komputera
Podstawy obsługi komputera dla zupełnych nowicjuszy i osób bardziej zaawansowanych– poniedziałki i czwartki, w godz.: 17.00-19.00
Marzec: 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25
Kwiecień: 1, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29
Maj: 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31-
Płatności obszarowe
Praktyczna nauka wypełniania wniosków obszarowych do płatności bezpośrednich 2010- niedziele, w godz.: 11.00-16.00
Marzec: 14, 21
Kwiecień: 11, 25
Maj: 2, 9
Dyżury prawnika
Darmowe porady prawne, pisanie pism urzędowych, sporządzanie umów dla mieszkańców gminy- piątki, w godz. :17.00-19.00
Marzec: 5, 12, 19, 26,
Kwiecień: 2, 9, 16, 23
Maj: 7, 14, 21, 28
 
Dyżury psychologa
Anonimowe porady dot. profilaktyki uzależnień, przemocy w rodzinie i radzenia sobie ze stresem- wtorki, w godz.: 17.00-19.00
Marzec: 2, 16, 23, 30
Kwiecień: 6, 13, 20, 27
Maj: 4, 11, 18, 25
 
 
Szczegółowe informacje, tematyka oraz terminy szkoleń dostępne są na stronie:
oraz pod numerem telefonu: 608 627 032
Szansa dla Gminy Bielice!
Jest szansa na poprawę aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców naszej gminy. Wniosek złożony na konkurs w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na projekt pod tytułem „Świetlica miejscem integracji mieszkańców Gminy Bielice” przeszedł pozytywnie procedurę oceny formalnej i merytorycznej.  Jest to równoznaczne z wejściem do realizacji . Pozyskana kwota wynosi 46.580,00zł.
 Będzie teraz można przystąpić do realizacji planów zorganizowania działań mających na celu integrację różnorodnej społeczności lokalnej (różnorodnej również pokoleniowo) i jej aktywizację zawodową, ale przede wszystkim aktywne uczestnictwo w działaniach dla dobra gminy, czyli dla siebie samych. Właśnie konieczność wspólnego działania była przedmiotem dyskusji na zebraniach sołeckich. Projekt ten wychodzi naprzeciw potrzebom społeczności gminy w tym zakresie i dlatego został stworzony.
Do jego realizacji planuje się wykorzystanie użyczonej na 10 lat świetlicy parafialnej w Bielicach. Będzie ona swoistym „centrum integracyjnym”: miejscem spotkań, wykładów, dyżurów specjalistów i szkoleń w okresie luty-maj 2010r. Niezbędne wyposażenie, (w tym komputery z oprzyrządowaniem) zakupione będzie z pozyskanych funduszy. One też pokryją koszty wykładów, warsztatów, szkoleń, dyżurów  i wsparcia ekspertów.
W realizacji projektu planowane jest uczestnictwo 150 osób-mieszkańców Gminy Bielice.              Dzięki zajęciom komputerowym prowadzonym przez specjalistów informatyki, dostępowi do Internetu, a także dzięki szkoleniom z podstaw prawa i administracji oraz z możliwości pozyskiwania środków UE jest szansa, że osoby w wieku produkcyjnym poszerzą swoje kompetencje i wzmocnią swoją pozycję na rynku pracy. Dzieci i młodzież będą mieli szanse wspólnie spędzić czas, ale także poszerzyć swoją wiedzę, a poprzez wspólne uczestnictwo z osobami  starszymi i wzajemne na siebie oddziaływanie, wytworzą się być może więzi międzypokoleniowe i wzajemny szacunek. A osoby starsze dostrzegą wreszcie, że są nam wszystkim bardzo potrzebne i mogą nas wszystkich nauczyć wielu rzeczy mądrych i dobrych. Warunek jest jeden: muszą się integrować, muszą wyjść do młodszych. MUSZĄ UCZESTNICZYĆ W TYM PROJEKCIE!
 
W najbliższym czasie na terenie naszej gminy ruszy realizacja trzech projektów finansowanych w całości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Jeden z nich Gmina będzie wdrażała i realizowała samodzielnie, natomiast w pozostałych dwóch będzie występować jako partner firmy Euro-Dofinansowanie (www.euro-dofinansowanie.pl).
 
W tym celu postanowiliśmy przybliżyć Państwu główne założenia realizowanych projektów oraz jakiego jeszcze rodzaju wsparcie może być możliwe do zrealizowania dzięki pomocy środków unijnych.
 
Świetlica miejscem integracji mieszkańców gminy Bielice.
 
Projekt realizowany dla mieszkańców gminy Bielice.
Okres realizacji: od 01.02.2010 do 31.05.2010.
 
Głównym cele projektu jest integracja społeczna mieszkańców, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz wsparcie inicjatyw lokalnych w zakresie podwyższenia poziomu wykształcenia mieszkańców gminy Bielice. Projekt ma na celu także stworzenie miejsca integracji i aktywizacji mieszkańców gminy, zapewnienie atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu, wzrost poziomu integracji międzypokoleniowej, przeprowadzenie akcji profilaktyki uzależnień wśród mieszkańców terenów wiejskich, wyrównanie szans Kobiet
i Mężczyzn, zdobycie umiejętności w zakresie obsługi komputera oraz poruszania się
w Internecie, podejmowanie aktywności społecznej przez mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz rozwijanie własnych zainteresowań poprzez budowanie aktywnych postaw wobec otoczenia.
 
Bezpośrednimi BO projektu będą mieszkańcy gminy Bielice w różnym wieku. Działaniami projektu pragniemy objąć grupę minimum 150 osób, w tym minimum 50% Kobiet.
Główny nacisk do zachęcenia ze skorzystania usług projektu i prowadzonej w jego ramach świetlicy zostanie skierowany do Kobiet, osób starszych (po 55 roku życia) oraz dzieci
i młodzieży. W trakcie realizacji projektu 24 osoby, w tym 12 Kobiet zostanie objętych wsparciem poprzez szkolenie z zakresu obsługi komputera, pakietu Office i Internetu. Osoby te po odbytym szkoleniu będą służyć pomocą w zakresie użytkowania komputera innym bywalcom świetlicy oraz mieszkańcom gminy.
Grupę uczestników szkolenia z zakresu obsługi komputera stanowić będzie:
6 osób w przedziale wiekowym 12-18 lat.
12 osób w przedziale wiekowym 19-54 lat.
6 osób w przedziale wiekowym 55+.
 
W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie następujących szkoleń:
 
1) Szkolenie z profilaktyki uzależnień- 1 raz na miesiąc po 2 godz. Całe szkolenie trwać będzie 3miesiące od II do IV.2010 r. Celem szkolenia jest działalność zapobiegawcza obejmująca całą gamę różnorodnych, zdrowotnych i społecznych zagrożeń związanych
z używaniem środków psychoaktywnych. Szkolenie ma na celu promocję działań związanych ze skierowaniem uwagi na unikanie szkód społecznych i zdrowotnych, które są efektem uzależnień. Szkolenie poprowadzi doświadczony psycholog.
 
2) Szkolenie z podstaw prawa i administracji - w ramach szkolenia zaplanowano przybliżenie mieszkańcom gminy zagadnień związanych z m.in. zakładaniem działalności gospodarczej, sporządzaniem pism urzędowych, prawidłowym pisaniem CV, prawem cywilnym (dzierżawa, użyczenie)- 1 raz na miesiąc po 2 godziny x 3 miesiące w okresie II - IV 2010 r. Szkolenie poprowadzi osoba z wykształceniem prawniczym lub administracyjnym.
 
3) Szkolenie z możliwości aplikowania o środki UE, w szczególności w ramach PROW 2007-2013 – 2 razy w miesiącu po 2 godz. x 3mies. w okresie II - IV 2010 r. Szkolenie poprowadzi osoba z dużym doświadczeniem we wdrażaniu/aplikowaniu funduszy UE, w szczególności dotacji dla obszarów rolniczych.
 
4) Warsztaty z obsługi komputera i Internetu – 2 x w tygodniu po 2godz.x 3 miesiące
w okresie III-V 2010 r. W ramach warsztatów przeszkolone zostaną 24 osoby. Zajęcia odbywać będą się w grupach 8 osobowych i będą miały charakter teoretyczno-praktyczny. Każda grupa odbędzie 16 godzin szkoleniowych. W jej ramach przewidziano zaznajomienie BO z podstawami obsługi komputera, podstawowymi funkcjami programu Office oraz skutecznym posługiwaniem się Internetem. Szkolenie poprowadzi osoba z wykształceniem techniczno - informatycznym.
 
5) Dyżury Psychologa profilaktyki uzależnień - dyżury w świetlicy 4 razy w miesiącu po
2 godziny x 3 miesiące w okresie III -V 2010r. - celem organizacji dyżurów jest umożliwienie dostępu mieszkańcom gminy do psychologa. Godziny dyżurów psychologa dostosowane zostaną w sposób, który zapewni osobom chcącym skorzystać z porady anonimowość
i prywatność.
 
6) Dyżury Specjalisty ds. prawa i administracji - dyżury w świetlicy 4 razy w miesiącu po 2 godziny x 3 miesiące w okresie III -V 2010 r. - celem organizacji dyżurów jest umożliwienie mieszkańcom gminy skorzystanie z podstawowych porad prawnych, do których dostęp na terenach wiejskich jest bardzo ograniczony lub wręcz niemożliwy. Dyżury będzie pełniła osoba z wykształceniem prawniczym.
 
7) Warsztaty - wypełnianie wniosków o płatności obszarowe – 2 x miesiące po 3godziny
x 2miesiące - cel organizacji szkolenia to merytoryczne i praktyczne przygotowanie BO, którzy w większości są rolnikami, do złożenia poprawnych wniosków obszarowych o dopłaty bezpośrednie do użytków rolnych w 2010 r. Szkolenie zaplanowano od połowy marca do połowy maja 2010 gdyż do 15 maja każdego roku rolnicy zobowiązani są do złożenia w/w wniosków do ARiMR.   
 
W ramach każdego szkolenia Wnioskodawca zapewni uczestnikom drobny poczęstunek
 
Na zakończenie projektu zorganizowana zostanie impreza integracyjna, na którą zostaną zaproszeni mieszkańcy gminy Bielice. Informacje o imprezie zostaną umieszczone odpowiednio wcześniej w miejscach użyteczności publicznej gminy tak aby zachęcić do uczestnictwa w spotkaniu jak największą liczbę mieszkańców. Podczas imprezy zostanie zorganizowane wspólne ognisko z poczęstunkiem. Spotkanie umożliwi wzrost integracji
i aktywności lokalnej społeczności oraz promocję aktywnego stylu życia i rodzinnego spędzania wolnego czasu.
 
 

Licznik odwiedzin:
5403531

Obsługa techniczna
ALFA TV

Deklaracja dostępności


Biuletyn
Informacji
Publicznej

Elektroniczne
Biuro
Obsługi
Interesanta

e-ObywatelDZIAŁKI I NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

elektroniczny samorząd

gazyfikacja


Kalendarz imprez

  Wrzesień 2020 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia