Gmina Bielice w Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjnej PARPA

 
 
GMINA BIELICE – w Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjnej PARPA
 
 
            „ Działająca na terenie Bielic Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych widzi problem znaczącej liczby dorosłych nadużywających alkoholu. Poprzez przystąpienie do ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno – edukacyjnej „ Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne chcemy odpowiedzieć na zapotrzebowanie naszych mieszkańców. Z zainteresowaniem czekamy na materiały, które będą uczyć postaw i umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu stylowi życia”. 
               
 Kamela Wilczyńska - Przewodnicząca Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych – wypowiedź na łamach publikacji „ Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne”.
 
Wobec występującego problemu alkoholowego w miesiącu XII 2008 r. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach przystąpiła do Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjnej Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pt. „ Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne” gdzie 7 kwietnia br. w Sejmie RP odbędzie się spotkanie inaugurujące wyżej wymienioną kampanię.
W ramach prowadzonych działań przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Bielice w 2009 r. oraz zgodnie z założeniami powyższej kampanii ważnym elementem systemu profilaktyki będzie skierowanie  do różnych grup odbiorców poszczególnych działań:
 - na przełomie kwietnia – maja br. zostaną przekazane   ulotki i broszury i inne materiały do instytucji
    i sklepów znajdujących się na terenie naszej gminy;
-  dzięki otrzymanym scenariuszom wywiadówki podjęte zostaną w Zespole Szkół Publicznych im. Jana
   Pawła II w Bielicach działania edukacyjne wystosowane do rodziców;
-  prowadzone będą zajęcia  profilaktyczne w  szkole- na przełomie IV – V br. zostanie ogłoszony
    konkurs plastyczny o tematyce antyalkoholowej. Najciekawsze prace wybrane przez Jury zostaną
    nagrodzone dn. 06.06.2009r. w trakcie trwania imprezy integracyjnej tj. III Gminnego Dnia Dziecka
   w Swochowie. Ponadto prace te zostaną wykorzystane w konkursie organizowane przez PARPA
    oraz  w czasie trwania Tygodnia Profilaktyki w ZSP w Bielicach.
- młodzież zostanie poinformowana o możliwości wykorzystywania i promowania strony
    internetowej utworzonej dla celów kampanii,
- na przełomie XI – XII.2009 r. w Zespole Szkół Publicznych w Bielicach podczas „Tygodnia
    Profilaktyki” w takcie której mieszkańcy naszej Gminy będą mogli zdobyć lub ugruntować wiedzę w
    zakresie szkodliwości nadużywania alkoholu  narkotyków .
            Na bieżąco będziemy informować mieszkańców naszej Gminy o podjętych działaniach, osiągnięciach a także i porażkach w trakcie trwania kampanii.
 

 

7 kwietnia 2009 roku
 
 „Nie uzależnieniom” – propagowanie działań profilaktycznych na terenie gminy Bielice.    
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach wychodząc naprzeciw pojawiającym się zagrożeniom dzieci i młodzieży NARKOMANIĄ   w ramach podjętych działań profilaktycznych zakupiła poradnik pt. „ Jak uchronić dziecko od uzależnień”. Poradnik jest skierowany dla rodzica, nauczyciela, pedagoga. Zawiera on cenne zagadnienia  min.  jak rozpoznać czy dziecko ma kontakt ze środowiskiem narkotycznym,  zachowania rodziców sprzyjające zachowaniem agresywnym u dzieci, typowe bariery komunikacyjne rodzic – dziecko, i wiele innych wartościowych  informacji.
            Warto wykorzystać ten cenny materiał jako uzupełnienie realizowanych programów profilaktycznych dotyczących ochrony dzieci i młodzieży przed uzależnieniami. Poradniki te zostaną  w najbliższych dniach przekazane do Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach oraz do innych instytucji na terenie Gminy Bielice.
 
21.04.2009 r.
W ramach działań w okresie trwania kampanii społecznej  „ Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne” informujemy, że:
 
            W dniu 20.04.2009r. w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach ogłoszony został konkurs plastyczny „ Nie piję, bo tak” do którego przystąpili uczniowie w/w szkoły . Wychowawcy poinformowali uczniów, że prace będą odbierać wychowawcy do dnia 25.05.2009r. Prace wykonane przez uczniów   będą zaprezentowane w holu szkoły w okresie od dnia 26.05.2009r. do dnia 03.06.2009r. W dniu 02.06.2009r. powołana przez dyrekcje szkoły komisja, która wśród najciekawszych prac w kategoriach wiekowych: uczniowie klas 0-3; 4-6 szkoły podstawowej oraz uczniowie I-III gimnazjum wyłoni najciekawsze prace. Zwycięscy za zajęcie I, II i III miejsca zostaną nagrodzeni w dniu 6.06.2009r. w trakcie trwania III Gminnego Dnia Dziecka w Swochowie. 
            Ze strony Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach zapewniamy, że wszystkie prace wykonane przez uczniów będą udostępnione w trakcie trwania III Gminnego Dnia Dziecka w Swochowie oraz zostaną wykorzystane w trakcie trwania Tygodnia Profilaktyki w szkole, które przewidujemy zorganizować na przełomie XI i XII.2009 r. Ponadto wyróżnione prace zostaną wykorzystane do trwającego już konkursu o najlepszą gazetkę szkolną.
           
O dalszych działaniach będziemy informować na bieżąco.
 
 
23.04.2009
W ramach działań w okresie trwania kampanii społecznej „ Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne” informujemy, że:
W okresie od kwietnia br. do września br. w ramach ogłoszonego w dn.13.04.2009 r. konkursu profilaktycznego przez PARPA pod hasłem „Nie piję, bo tak” i trwającego do dnia 16.10.2009r. w Zespole Szkół Publicznych będzie utworzona gazetka szkolna na której zostaną zamieszone działania profilaktyczne wymyślone przez uczniów w kategoriach wiekowych: uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej i uczniowie gimnazjum na terenie szkoły lub poza nią. Przez cały w/w okres będzie ona uaktualniana. W dniu 30.09.2009r. zamieszczone informacje zostaną zeskanowane i przekazane do Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie kampania@parpa.pl celem uczestnictwa w konkursie.
O dalszych działaniach będziemy informować na bieżąco
 
29.04.2009 r.
W ramach działań w okresie trwania kampanii społecznej "Sprawdź czy  Twoje picie jest bezpieczne" zachęcamy:
mieszkańców naszej gminy do korzystania z poradników dla rodziców, w których omawiane są podstawowe zasady komunikowania się z dziećmi, które dostępne są w instytucjach takich jak: szkoła, ośrodek zdrowia, Ośrodek Pomocy Społecznej. Ponadto informujemy, że na stronie internetowej www.wyhamujwpore.pl  są cenne informacje na temat kampanii, prowadzonych działaniach na terenie całego kraju, znajdziecie także Państwo także informacje o naszych działaniach realizowanych na terenie gminy. 

 

 

 

 

 

 

 

05.05.2009

 

W ramach działań w okresie trwania kampanii społecznej  „ Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne” informujemy, że:

      W okresie od 08.04.2009 r. do 30.04.2009r. na lekcjach wychowawczych  i na zajęciach świetlicowych w Zespole Szkół Publicznych wychowawczy klas oraz opiekunowie świetlicy szkolnej informują   swoich uczniów o przystąpieniu Gminy do Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej” Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne”.
       Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach zakupiła dla Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach filmowy pakiet edukacyjny " Lekcje przestrogi". Jest to seria pięciu filmów o współczesnych zagrożeniach młodzieży. Każde z nich to w większości oparta na faktach fabularna opowieść o losach młodych ludzi, których dotyka problem narkotyków, alkoholizmu przemocy, sekt lub uzależnienia od multimediów.  Filmy powstały na kanwie scenariusza spektakli, które grupa teatralna Roberta Turleja wystawiała w setkach szkół na terenie całej Polski. Ich autor przygotowywał scenariusz, będący podstawą filmów "Lekcje przestrogi" po konsultacjach z psychologami, lekarzami, osobami zajmującymi się problemami poruszanymi w spektaklach, pierwowzorami bohaterów, a nawet policjantami. Końcowy efekt podlegał ich akceptacji. Filmy te mają dobre recenzje wychowawców i skutecznie trafiają do naszych uczniów.

 

Dyskusje na temat picia alkoholu przez dzieci i młodzież

 

W trakcie zajęć świetlicowych dzieci oglądają film na temat szkodliwości palenia papierosów

 

 

 

6.05.2009

 

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach  informuje, że w ramach dalszych  działań „ „Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne” w dniu 29.04.2009 r. przekazała do Zespołu Szkół Publicznych  im. Jana Pawła II w Bielicach następujące ulotki, poradniki oraz plakaty.
 
 
Ponadto część materiałów jak wyżej oraz dodatkowe materiały przedstawione poniżej:
 
 
są dostępne w Ośrodku Zdrowia w Bielicach, Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach  
oraz z Bibliotece Gminnej w Bielicach .
Ponadto do wszystkich sklepów na terenie gminy Bielice przekazano plakaty oraz następujące ulotki, z których można się dowiedzieć czy aktualny model spożywania alkoholu, jest poprawny, ryzykowny, może szkodliwy a w najgorszym wypadku jest problem uzależnienia od alkoholu. Zachęcamy do skorzystania z ankiety - sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne?.
                Sprzedawcy otrzymali broszury przypominające o zakazie sprzedawania napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym i do lat 18. Choć w trakcie dokonywania kontroli w minionych latach nie stwierdzono rażących nieprawidłowości i nie sprzedawany był alkohol osobom nieletnim, to warto przypomnieć właścicielom i sprzedawcom o obowiązkach wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( art.15),który mówi: „zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych: 1) osobom , których zachowanie wskazuje , że znajdują się w stanie nietrzeźwości, 2) osobom do lat 18” .
O dalszych działaniach będziemy informować na bieżąco.
 
19.05.2009
19.05.2009 r.
W ramach działań profilaktycznych „Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne” w dn.28.05.2009 r. w Zespole Szkół Publicznych w Bielicach zostaną  sfinansowane przez Gminną Komisję ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi dwa  spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży wystawione przez  firmę Kurtyna z Krakowa.
Pierwszy spektakl pt.        
"Nieważne skąd jesteś"                              
 
 
poruszać   będzie tematykę  godności człowieka oraz wzajemnego szacunku wśród dzieci i młodzieży. Każdy ma prawo do posiadania własnego zdania, swobody wypowiedzi a także poczucia własnej wartości bez względu na pochodzenie czy sytuację materialną rodziców. Przedstawiając dręczenie młodej dziewczyny przez kolegę z klasy starać się będziemy zwrócić uwagę społeczności szkolnej na coraz większy problem cyberprzemocy. Szantażowania i poniżania rówieśników poprzez rozpowszechnianie w sieci obraźliwych treści czy amatorskich filmów.Zjawisko to odnoszące się do przemocy psychicznej prowadzi do silnej depresji wśród dzieci która może prowadzić do próby samobójstwa.
W przedstawieniu podkreślana będzie rola rodziców jako pierwszych osób z którymi dziecko powinno podzielić się problemem a także szkoły która ma za zadanie reagować w trudnych dla uczniów sytuacjach.
 
Drugi spektakl pt.
"Ciągle żyję"
 
 
 
poruszać będzie problem narkotyków, chcemy nie tylko przestrzec młodzież przed przyjmowaniem narkotyków ale również zachęcić do unikania kontaktów ze środowiskiem ludzi biorących środki odurzające. Przypominamy młodzieży o konsekwencjach wynikających z handlu narkotykami i ryzyku jakie grozi nam gdy zadajemy się z ludźmi rozprowadzającymi narkotyki.
Niewątpliwym atutem programu będzie dobra gra aktorska i wykonywana na żywo muzyki w stylu HIP - HOP. Spektakl będzie dynamiczny, zawierać będzie także dużo ruchu scenicznego.
W przestawieniu wystąpi dwóch aktorów. Program będzie przygotowany  profesjonalnie ze scenografią i nagłośnieniem.
    
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach o dalszych działaniach będzie informować na bieżąco.
 
08.06.2009 r.
Jak informowaliśmy w dniu 21.04.2009r. w ramach działań w okresie trwania kampanii społecznej
„ Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne” informujemy, ze w dn.02.06.2009 r. komisja w składzie:
1. Kamela Wiczyńska – przewodnicząca
2. Małgorzata Woronowicz- członek
3.Bożena Adamska - członek
4. Agnieszka Stolarczyk – członek
Z pośród 20 złożonych prac plastycznych przez uczniów Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach wyłoniono najciekawsze prace  w następującym przedziale wiekowym:
0 – III Szkoła Podstawowa
 
I miejsce Aleksandra Wozniak uczennica kl. 3a
II miejsce Paweł Bondaruk uczeń kl.2a
 III miejsce Krystian Grochowski kl. 1b
 
IV – VI Szkoła Podstawowa
 
I miejsce Dominik Klimko  uczeń 4b
II miejsce Aleksandra Turczyńska uczennica 4a
III miejsce Jóźwiak Miłosz, Lech Mateusz, Trun Przemysław kl. 6a
Gimnazjum
 
I miejsce Mariola Kapturowska kl. 2 b
II miejsce Katarzyna Dereń kl. 1 a
III miejsce Emilia Knapińska kl. 2 a
 
Prace zostały wyeksponowane w trakcie trwania w dniu 06.06.2009 r. III Gminnego Dnia Dziecka zorganizowanego w miejscowości Swochowo gm. Bielice. 
 

 w/w prace zostały nagrodzone
 
21.09.2009r.
 
Dalsze działania w zakresie realizacji założeń
 „ Sprawdź czy Twoje Picie jest bezpieczne
 
 W dniu 17 września 2009 r. podczas pierwszego spotkania z rodzicami roku szkolnym 2009/2010 w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach, wychowawcy klas poinformowali rodziców, iż od kwietnia br. do grudnia br. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach realizuje program  Ogólnopolskiej Kampanii „ Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne” pod patronatem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie.
            W związku z założeniami jakie zostały do wykonania do końca tego roku, a w szczególności pedagogizację rodziców i przygotowanie przez nauczycieli i uczniów ZSP na przełomie XI i XII dla mieszkańców naszej gminy „ Tygodnia Profilaktyki” wszyscy wychowawczy klas odczytali przygotowany przez Panią Małgorzatę Woronowicz - dyrektora szkoły , informację z którą warto przytoczyć:
Kochani rodzice !
 Na każdego z nas czeka w dzisiejszych czasach wiele zagrożeń. O ile niektórzy dorośli całkiem świadomie popadają w różnego rodzaju uzależnienia, o tyle dzieci i młodzież robi to z ciekawości i niewiedzy. To rodzice swoim przykładem i rozmowami powinni uświadomić dziecku szkodliwość spożywania alkoholu, zażywania narkotyków, palenia tytoniu. Dzieci muszą wiedzieć, jakie będą skutki sięgania po te środki. Jako szkoła robimy wszystko, aby ustrzec naszych uczniów przed używkami i chcielibyśmy wiedzieć w Was sojuszników w tych działaniach. Chcielibyśmy, abyście i Wy w domu wyraźnie sygnalizowali im, że mają Waszego przyzwolenia na tak wczesny kontakt z tymi zagrożeniami.
Pragnę tu przypomnieć, że przy Urzędzie Gminy działa Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której podstawowymi celami są:
1.      Udzielenie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują uzależnienia;
2.      Zwiększenie dostępności pomocy psychospołecznej i prawnej dla osób uzależnionych i współzależnionych, a w szczególności przed przemocą w rodzinie;
3.        Prowadzenie profilaktycznej działalności informatycznej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przemocy w rodzinie i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych działań na rzecz dzieci i młodzieży uczęszczających w pozalekcyjnych programach opiekuńczo –wychowawczych.
W szkole można skorzystać z pomocy pedagoga , zapoznać się z ulotkami, uzyskać informację o miejscach i sposobach pomocy uzależnieniom. Wraz z  Gminnym Koordynatorem ds. Przeciwdziałania Problemów Alkoholowych  wspieramy Ogólnopolską kampanię Społeczną „Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne” . W Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bielicach   oraz u pedagoga  szkolnego w tutejszej szkole można zapoznać się z przewodnikiem „ Podstawowe zasady dobrego komunikowania się z dziećmi”, który można pomóc we właściwym kształtowaniu procesu wychowawczego.
Już dziś zapraszamy Państwa na Tydzień Profilaktyki w dniach 30.11.2009r. – 4.12.2009r., w którym zostaną zaprezentowane:
- gazetki ścienne przygotowane przez uczniów;
- prelekcje, debata spotkania z policjantem, pielęgniarką, sobą borykającą się z
          uzależnieniem,
- przedstawienia profilaktyczne teatru „ KURTYNA”;
- przedstawienie przygotowane przez dzieci ze świetlicy środowiskowej w Bielicach;
- można tu uzyskać fachową pomoc i wsparcie nie tylko osoba uzależniona, ale także jej
          bliscy.
 
 O kolejnych działaniach będziemy informować na bieżąco.  
 
 
 
 
15.10.2009r.
 
 
W związku z  konkursem "Nie piję bo tak"  ogłoszonym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie, uczniowie Zespołu szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach przygotowali gazetkę szkolną, która będzie brała udział w konkursie. Uroczysty finał konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 09-10 grudnia 2009r. w Warszawie w Sali Widowiskowej Domu Kultury.
Celem konkursu jest:
1. Promocja zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji przez upowszechnianie wzorców i postaw zdrowotnych.
2. Zaangażowanie liderów młodzieżowych do działań profilaktycznych.
3. Zainspirowanie kreatywności dzieci i młodzieży w procesie zdobywania różnych umiejętności życiowych.
 
Prezentujemy Państwu gazetkę szkolną i trzymamy kciuki aby nasi zdolni uczniowie znaleźli się w czołówce.
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Ciąg dalszych działań w ramach prowadzonej kampanii
 „ Sprawdź czy Twoje Picie jest bezpieczne”.
 
 
W ramach działań „ Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne”, w okresie od 29.11.2009 r. do 06.12.2009 r. na terenie naszej gminy rozpocznie się Tydzień Profilaktyki w Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach.
 
W dniu 29.11.2009 r. ( Niedziela)
Podczas Mszy Świętej   w miejscowościach  Bielice, Linie, Stare  Chrapowo osoba utrzymująca abstynencję opowie o swoim uzależnieniu i o drodze do trzeźwości.
 
W dniu 30.11.2009 r. ( Poniedziałek)  
Klasy gimnazjalne będą oglądały film pt.” Piłem i brałem”, a po filmie odbędzie się  prezentacja multimedialna na temat szkodliwości palenia papierosów.
 W tym samym dniu o godz. 8,00, odbędzie się Debata – konkurs pt. „ Młodzi , rozsądni, trzeźwi”,
 w której wezmą udział 3 -osobowe zespoły z klas IV – VI. Pozostali uczniowie, przygotują hasła antyalkoholowe - transparenty .
Nastąpi wystawienie prac plastycznych „ Młodzi , rozsądni, trzeźwi” .
Przedstawione zostaną  scenki dla uczniów nauczania zintegrowanego nt. „Dziękuję, nie palę”.
 
 W dniu 01.12.2009 r. ( Wtorek) Światowy Dzień AIDS
Klasy III gimnazjum, goście, społeczność lokalna -  wezmą udział w debacie nt. AIDS
Odbędzie się prezentacja multimedialna „AIDS – nie bój się, ale bądź ostrożny”
W godz. 10,30 – 14,00  - Dzień Otwarty dla społeczności lokalnej w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach w ramach Tygodnia Profilaktyki.
 
Dnia 02.12.2009 r. ( środa)
W sali sportowej Teatr Profilaktyczny KURTYNA z Krakowa
przedstawi spektakle:
- dla klas IV – VI – „Siła przyjaźni”
- dla klas O-III – „Jak Wiki uwielbiał smakołyki” 
- dla klas I – III G –„Ciągle żyję”  
 
Dnia 03.12.2009 r. ( czwartek)
Od godziny 9,45 do 10,30 pani pielęgniarka szkolna przeprowadzi pogadanki o znaczeniu prawidłowego żywienia dla organizmu dziecka (klasy O – III)
Następnie dla dziewcząt z klas I – III gimnazjum odbędzie się  prezentacja multimedialna nt. anoreksji i bulimii oraz pogadanka o wpływie odchudzania na zdrowie.
 „ Wiesz co jesz ?” – uczniowie klas 0-III przygotują samodzielnie zdrowe sałatki i soki, obejrzą  film
 i wysłuchają prelekcji nt. zdrowego żywienia.
 
Dnia 04.12.2009r. ( piątek)
Klasom IV – VI zostanie zaprezentowany film pt. „ Palenie tytoniu” , po filmie uczniowie będą wypełniać anonimowe ankiety, które pozwolą na określenie skali problemu palenia  w szkole.
Przedstawiciele klas I-III gimnazjum wezmą udział w konkursie „Wiesz co jesz?”
O godzinie 10.50 - Podsumowanie Tygodnia Profilaktyki w ZSP w Bielicach
 
Dnia 06.12.2009 r. ( niedziela)
Podczas Mszy Świętej   w miejscowościach  Swochowo, Nowe Chrapowo oraz Babin osoba utrzymująca abstynencję opowie o swoim uzależnieniu i o drodze do trzeźwości.
 
 
                            Informacja dla mieszkańców
                                              
            Informuję mieszkańców naszej gminy, z przyczyn technicznych uległ zmianie wykaz miejscowości w których to w  ramach ,,Tygodnia Profilaktyki”  podczas Mszy Świętej , osoba utrzymująca abstynencję opowie o swoim uzależnieniu i drodze do trzeźwości .
               
Podajemy uszczegółowiony termin głoszonych prelekcji:
w dniu 29 listopada  2009 r. w miejscowościach :
Swochowo - 9,30
Babin – 11,00
Nowe Chrapowo -12,30
Natomiast w dniu 6 grudnia 2009 r. w miejscowościach:
Bielice – 8,00
Linie - 9,30
Stare Chrapowo -11,00
Bielice -12,30
 
 
Informacja dla mieszkańców naszej gminy
 
          Jak już wcześniej wspominaliśmy uczniowie z Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach wzięli udział w konkursie na gazetkę profilaktyczną „ Nie piję bo tak” – trzymaliśmy za nich kciuki i opłacało się.
         W dniu 01.12.2009 r. otrzymaliśmy pismo z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Warszawy, z której wynika, iż w związku z udziałem uczniów z Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach  w konkursie na gazetkę profilaktyczną „ Nie piję bo tak”    zostali laureatami konkursu, otrzymując nagrodę główną . Oprócz Grand Prix komisja przyznała także cztery wyróżnienia.
         W związku z powyższym zaprasza się 5 osobową grupę reprezentantów kolegium redakcyjnego gazetki ( wraz z opiekunem) na uroczyste wręczenie nagród, które odbędzie się w dniu 10 grudnia 2009 roku w sali widowiskowej Domu Kultury Warszawa – Włochy przy ul. 1 Sierpnia 36A w Warszawie, podczas finału Młodzieżowego Ogólnopolskiego Przeglądu Spektakli Profilaktycznych „ MOPS”.
 
                                                                         Serdecznie gratulujemy !
 
W dniu 10.12.2009 r. w Młodzieżowym Domu Kultury „ Włochy w Warszawie oddelegowani uczniowie z Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach odebrali 1 nagrodę którą był  aparat fotograficzny NIKON COOLPIX L100) oraz statuetkę za gazetkę profilaktyczną „ Nie piję, bo tak” organizowaną przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie
Jeszcze raz gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Licznik odwiedzin:
5403505

Obsługa techniczna
ALFA TV

Deklaracja dostępności


Biuletyn
Informacji
Publicznej

Elektroniczne
Biuro
Obsługi
Interesanta

e-ObywatelDZIAŁKI I NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

elektroniczny samorząd

gazyfikacja


Kalendarz imprez

  Wrzesień 2020 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia