Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych 2018 rok


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2018 roku


Bielice, 23.11.2016 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Bielice informuje, że w dniach 5 - 7 grudnia odbędzie się zbiórka opon od maszyn rolniczych. Opony będą przyjmowane w wyżej wymienionym terminie w godzinach od 9.00 – 14.00 na placu przy oczyszczalni ścieków w Bielicach.

Wójt Gminy Bielice

Zdzisław Lech Twardowski


Na terenie Gminy Bielice zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych (gabaryty):

- 16.05.2016r. w Bielicach, Swochowie i Parsowie

- 17.05.2016r. w Nowym Chrapowie, Starym Chrapowie, Liniach i Nowych Liniach

- 18.05.2016r. w Babinie, Babinku, Będgoszczy, Chabowie i Chabówku

Zbiórce wielkogabarytowej podlegają:

- meble,

- duże elementy dekoracyjne mieszkań (np. karnisze, abażury, lampy, lustra, duże wazony)

- dywany, wykładziny

- poduszki, kołdry, pierzyny, koce,

- materace, maty, koce

- miski, wiadra, wanienki dziecięce,

- donice, kosze,

- wózki dziecięce,

- rowery,

- zabawki dużych rozmiarów,

- sprzęt elektryczny i elektroniczny

- znacząco zdekompletowany zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. obudowa pralki, lodówki, telewizora, radia)

- duże opakowania (np. skrzynki, palety)

przeterminowane leki i opakowania po lekach,

- chemikalia i opakowania po chemikaliach, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp

- wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki

- zużyte baterie i akumulatory

- zużyte opony samochodowe max 8 sztuk

- armatura, sanitariaty łazienkowe (wanna, umywalka, muszla klozetowa itp.)

- inne, które ze względu na rozmiar nie mieszczą się do pojemników na odpady,

 


Związek Gmin Dolne Odry od A do Z

ZGDO – od A do Z

Związek Gmin Dolnej Odry, zwany dalej Związkiem jest komunalną osobą prawną
w rozumieniu przepisu art. 64 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 r. poz. 1515 z późn. zm).

Członkami Związku są gminy, których Rady podjęły uchwałę o przystąpieniu do Związku.

W skład Związku Gmin Dolnej Odry wchodzi obecnie dwieście czterdzieści sołectw
z siedemnastu Gmin z pięciu powiatów wymienione poniżej. 

 

Powiat Pyrzycki:

Gmina Bielice

Gmina Kozielice

Gmina Lipiany

Gmina Warnice

 

Powiat Gryfiński:

Gmina Cedynia

Gmina Chojna

Gmina Moryń

Gmina Stare Czarnowo

Gmina Banie

Gmina Widuchowa

 

Powiat Myśliborski:

Gmina Boleszkowice

Gmina Nowogródek Pomorski

 

Powiat Choszczeński:

Gmina Krzęcin

Gmina Recz

 

Powiat Stargardzki:

Gmina Dolice

Gmina Marianowo

Gmina wiejska Stargard Szczeciński

 

1 lipca 2013 roku, to dzień od którego zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zwaną dalej ustawą,  Gminy musiały rozpocząć działanie nowego systemu gospodarki odpadami.

Na podstawie art. 6c. ust 1. ustawy, Gminy zostały zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Aby Gmina mogła wykonać obowiązek odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, przed lipcem 2013 r. wójt, burmistrz lub prezydent miasta  musiał, zgodnie z art. 6d. ust. 1. ustawy, zorganizować przetarg na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, albo przetarg na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów.

 

Wprowadzenie zapisów ustawy w życie nie obyło się bez problemów. Dość powszechnym zjawiskiem w Polsce stało się zaniżanie cen w pierwszych przetargach. Na początku w wielu Gminach ceny uzyskane po pierwszym przetargu były niższe niż szacowano, co przełożyło się na niewysokie opłaty dla mieszkańców. Zostało to przez wielu odbiorców usług odebrane jako pozytywne zjawisko konkurencyjnego kształtowania cen.

Niestety niskie ceny za świadczone usługi odbioru i zagospodarowania odpadów oferowane przez Firmy wygrywające pierwsze przetargi okazały się niejednokrotnie ceną nazywaną „ceną zakupu rynku”. Oznacza to, że Firma, która chciała „zdobyć” rynek, to jest świadczyć usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w danej Gminie, oferowała w pierwszym przetargu bardzo niską cenę, często nie zarabiając lub nawet ponosząc straty, po to żeby w kolejnym przetargu za świadczenie tych samych usług dać cenę znacznie wyższą. Przedsiębiorstwa te wiedziały, że po pierwszych latach funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami rynek odpadów zostanie podzielony i zostaną na nim tylko te firmy, które otrzymały zlecenie w lipcu 2013 roku. Inne zaś firmy albo otrzymają podwykonawstwo, albo będą zmuszone zamknąć działalność wobec braku zleceń.

Mechanizmy te z różnym nasileniem można było zaobserwować na terenie całego naszego kraju.

 

W naszym regionie w 2013 roku do pierwszego przetargu nieograniczonego na odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych stanęły dwa konsorcja Firm.

W skład pierwszego Konsorcjum weszły lokalne przedsiębiorstwa usług komunalnych, czyli Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o., Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Barlinek, Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Mieszkowice oraz firma EKO-MYŚL Sp.
z o.o., będąca właścicielem instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, na którą zgodnie z przepisami trafiać miała większość odpadów odebranych od mieszkańców Związku w celu ich zagospodarowania.

W skład drugiego Konsorcjum weszły Firmy „JUMAR” Julian Maruszewski i Remondis Szczecin Sp. z o.o.

Wygrało wówczas drugie Konsorcjum, składając ofertę niższą o 120.253,68 złotych od oferty Spółek Komunalnych i Eko-Myśl Sp. z o.o.

Zgodnie z ówczesną ofertą, w okresie od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. Związek płacił Wykonawcy za odbiór i zagospodarowanie 1 tony odpadów komunalnych zmieszanych 480,60 złotych brutto, natomiast za odbiór i zagospodarowanie 1 tony odpadów komunalnych segregowanych 1,08 złotych brutto.

 

W roku 2014 Związek zorganizował dwa przetargi nieograniczone na odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych na lata 2015-2017. Pomimo umożliwienia startu w przetargu nieograniczonej liczbie podmiotów do obu przetargów przystąpiło już tylko jedno Konsorcjum Firm „JUMAR” Julian Maruszewski i Remondis Sp. z o.o. oraz Eko-Myśl Sp. z o.o. Nie definiując przyczyn takiego stanu rzeczy brak innych oferentów przyczynił się do braku konkurencyjności.

Pomimo, że Związek Gmin spodziewał się, obserwując wydarzenia w innych gminach Polski, że podwyżka cen nastąpi, nie przypuszczano, że będzie ona aż tak znacząca.

Zgodnie z ofertą, w pierwszym przetargu Związek w latach 2015-2017 musiałby płacić Wykonawcy za odbiór i zagospodarowanie 1 tony odpadów komunalnych zmieszanych 594,00 złotych brutto, natomiast za odbiór i zagospodarowanie 1 tony odpadów komunalnych segregowanych 1244,16 złotych brutto oraz za odbiór i zagospodarowanie 1 tony odpadów wielkogabarytowych 1 026,00 złotych brutto.

Zaoferowane ceny znacznie przewyższały możliwości finansowe Związku, dlatego przetarg został unieważniony.

Ogłoszono kolejny przetarg. Tym razem ceny kształtowały się następująco, za odbiór
i zagospodarowanie 1 tony odpadów komunalnych zmieszanych 583,20 złotych brutto, natomiast za odbiór i zagospodarowanie 1 tony odpadów komunalnych segregowanych
1144,80 złotych brutto
oraz za odbiór i zagospodarowanie 1 tony odpadów wielkogabarytowych 1026,00 złotych brutto.

Przy takich cenach Zarząd Związku po raz kolejny unieważnił postępowanie przetargowe.

Władze Związku, nie widząc możliwości uzyskania w obecnym stanie (wobec braku konkurencji na rynku) niższych cen oraz w związku z brakiem czasu na ogłoszenie
i rozstrzygnięcie kolejnego przetargu, przed końcem 2014 roku zleciły na podstawie art. 6f ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2013 roku, poz. 1399 z późn. zm.) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na rok 2015 jedynemu oferentowi, którym było Konsorcjum Firm „JUMAR” Julian Maruszewski, Remondis Szczecin Sp. z o.o. oraz Eko-Myśl Sp. z o.o.

Od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku Związek Gmin Dolnej Odry płacił dla wymienionego Konsorcjum za odbiór i zagospodarowanie 1 tony odpadów komunalnych zmieszanych 572,40 zł brutto (wzrost o 19,1% w stosunku do cen z okresu 2013-2014), natomiast  za odbiór i zagospodarowanie 1 tony odpadów komunalnych segregowanych 1 004,40 zł brutto (wzrost o około 93000% w stosunku do cen z okresu 2013-2014).

Wyjaśnię, że biorąc pod uwagę przyjęty przez Związek Gmin na mocy uchwały Zgromadzenia Związku obowiązek, wynikający z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którym właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych, władze Związku nie miały możliwości powierzenia zadania odbioru i zagospodarowania odpadów innej, tańszej firmie. Konsorcjum Firm „JUMAR” Julian Maruszewski, Remondis Szczecin Sp. z o.o. oraz Eko-Myśl Sp. z o.o. jako jedyne było w stanie zapewnić wymagane pojemniki, których liczba kształtuje się na poziomie około 23 000 sztuk na odpady zmieszane i około 2 000 sztuk na odpady segregowane.

Po dokonanych analizach, rozważeniu różnych wariantów, Zgromadzenie Związku zdecydowało o przekazaniu Mieszkańcom (zgodnie z ustawą) obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne zmieszane.

Prezentowany powyżej wzrost cen wymusił konieczność podwyższenia opłat pobieranych od Mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Jednocześnie Zgromadzenie Związku, w skład którego po listopadzie 2014 (po wyborach) weszło 8 nowych Wójtów i Burmistrzów potrzebowało czasu, aby zapoznać się z realiami
i sytuacją na tzw. „rynku śmieciowym”.

Główny Księgowy Związku przedstawił w 2014 roku analizę, z której wynikało, że po podwyżce cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów, stawki opłat powinny od 1 stycznia 2015 roku wynosić 15 zł za odpady zbierane selektywnie i 17 zł za odpady zmieszane.

Zgromadzenie podjęło jednak uchwałę o podwyżce opłat do poziomu 11 zł za odpady zbierane selektywnie i 17 zł za odpady zmieszane oraz uchwałę o likwidacji opłat od gospodarstw domowych powyżej 5 osób.

Podwyżka opłat pokrywała tylko w części miesięczne koszty jakie Związek ponosił na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w roku 2015.

Nasuwa się pytanie, dlaczego Zgromadzenie określiło opłaty na poziomie niższym niż szacowane faktyczne koszty?

Zgromadzenie Związku określając wysokość opłaty kierowało się danymi Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), według których na terenie Gmin Członków Związku Gmin powinno zamieszkiwać około 93 500 mieszkańców. Jednak zgodnie z danymi wykazanymi przez właścicieli nieruchomości w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Związek Gmin zamieszkuje tylko około 72 000 osób.

Zgromadzenie Związku nakazało więc położenie nacisku na „odnalezienie” osób, które zamieszkują teren Związku, a nie złożyły deklaracji, bądź nie zostały objęte deklaracją.

Pracownicy biura Związku, opierając się na informacjach pozyskanych od pracowników Gmin, Sołtysów i pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, ustalają zgodność danych zawartych w deklaracjach z danymi faktycznymi. Wobec właścicieli nieruchomości, którzy uchylają się od obowiązku złożenia deklaracji i wnoszenia opłat, lub którzy w złożonej deklaracji poświadczyli nieprawdę, zostaną wszczęte postępowania zgodnie z art. 6o ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Ponadto Zgromadzenie Związku nakazało położenie nacisku na poprawienie ściągalności opłat, która na koniec roku 2014 wynosiła około 75%.

Ponad 12% spośród 72 000 osób zadeklarowanych nie wnosi opłat od początku obowiązywania nowego systemu gospodarowania odpadami. Kwota zadłużenia tych Mieszkańców wobec Związku od 1 lipca 2013 do grudnia 2015 roku narosła do około
2 700 000,00 zł. Wobec osób zalegających z opłatami Związek prowadzi na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2367 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2014 r. poz. 1619 j.t. z późn. zm.) egzekucję należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. 

Przyjęte do określenia wysokości opłaty założenia i szacunki okazały się nazbyt optymistyczne.

Pomimo poprawy ściągalności opłat, która na koniec roku 2015 wyniosła około 88% oraz podjętych działań zmierzających do „odnalezienia” osób faktycznie zamieszkujących teren Związku, podwyżka opłat ustalona w grudniu 2014 roku była zdecydowanie za niska, co spowodowało drastyczny wzrost zadłużenia Związku Gmin.

W celu zatrzymania kroczącego zadłużenia w listopadzie 2015 roku Zgromadzenie Związku podjęło decyzję o kolejnej podwyżce opłat dla mieszkańców, ustalając, że od 1 stycznia 2016 roku stawki opłat będą wynosiły 15 zł za odpady zbierane selektywnie i 19 zł za odpady zmieszane. Nowe stawki pozwolą pokryć roczny koszt systemu gospodarki odpadami. Pozostał jeszcze problem pokrycia zadłużenia z roku 2015. W celu częściowej spłaty zadłużenia, Zgromadzenie Związku podjęło uchwałę o podniesieniu składki członkowskiej Gmin na rok 2015 do kwoty 15,10 złotych.

To jednak nie wystarczy, żeby doprowadzić finanse Związku do stanu, w którym system gospodarki odpadami będzie finansowany z racjonalnych opłat za gospodarowanie odpadami. Do tego potrzebna jest obniżka cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów oferowana przez Firmy.

Rynek rządzi się swoimi prawami. I jeżeli na rynku nie ma konkurencji, to ceny rosną, a nie maleją. Dlatego widząc zagrożenie utraty płynności finansowej przez Związek, jeszcze                    z początkiem 2015 r., Zarząd Związku podjął działania zmierzające do stworzenia warunków dla większej konkurencji na rynku odpadów komunalnych.

Zarząd Związku przedstawił dla Zgromadzenia Związku projekt uchwały, na mocy której Zgromadzenie zdecydowało o podziale Związku Gmin na cztery sektory, co miało umożliwić udział mniejszych przedsiębiorstw w przetargu.

Ponadto Zarząd przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę Zgromadzenia Związku, na mocy której nastąpiło uchylenie obowiązku przejętego od właścicieli nieruchomości polegającego na wyposażeniu nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne. Zmiana szeroko krytykowana przez Radnych Gmin i mieszkańców była niezbędna, w związku
z dalszymi krokami zmierzającymi do stworzenia konkurencji na rynku.

Zarząd Związku przedstawił kolejny projekt uchwały, zgodnie z którym Zgromadzenie Związku postanowiło o utworzeniu Spółki Gmin Dolnej Odry Sp. z o.o., która miała za zadanie stanąć do przetargu nieograniczonego, organizowanego przez Związek Gmin, wymuszając tym samym zachowania konkurencyjne na rynku, a co się z tym wiąże, możliwość obniżenia cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Pomysł Zarządu, aby utworzyć Spółkę Gmin Dolnej Odry, pomimo szerokiej krytyki
i niewielkich szans na powodzenie, okazał się „strzałem w dziesiątkę”.

Spółka Gmin Dolnej Odry Sp. z o.o. samodzielnie nie mogła wziąć udziału
w przetargu, gdyż prawo określa wymagania stawiane podmiotom chcącym realizować usługi odbioru odpadów komunalnych, jak również chcącym wziąć udział w przetargu na świadczenie tych właśnie usług.

Między innymi firma musi posiadać odpowiednie zezwolenia określone w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z późn. zm.) oraz spełniać wymogi określone w Ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. 2013 poz. 1399 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska                z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 2013 poz. 122).

Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 t.j.) Firma musi posiadać doświadczenie.

Spółka Gmin Dolnej Odry Sp. z o.o. nie posiadała kapitału na wyposażenie, nie posiadała również doświadczenia, dlatego stało przed nią ogromne wyzwanie, którym było pozyskanie partnera, z którym Spółka Gmin będzie mogła zawiązać Konsorcjum w celu złożenia wspólnej oferty w przetargu nieograniczonym pod nazwą „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gmin położonych na terenie Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie”.

Prezes Spółki Gmin Dolnej Odry liczył na zainteresowanie współpracą przede wszystkim zestrony Spółek Gminnych, między innymi Gminy Dębno, Gryfino, Chojna, Pyrzyce, Barlinek, Mieszkowice, Myślibórz, Stargard, Choszczno. Prezesi Przedsiębiorstw Komunalnych jednak nie byli zainteresowani współpracą z nowym podmiotem gospodarczym.

Jednocześnie Prezes Spółki Gmin Dolnej Odry prowadził rozmowy z wieloma Prezesami firm prywatnych. Pomimo, że wiele osób wątpiło w powodzenie Spółki Gmin Dolnej Odry Sp. z o.o., Prezesowi udało się pozyskać Konsorcjanta, którym jest firma EKO FIUK Spółka Komandytowa.

EKO FIUK jest przedsiębiorstwem, które od 1997 r. zajmuje się gospodarką odpadami komunalnymi i przemysłowymi. Świadczy usługi wywozu, segregacji i utylizacji odpadów od przedsiębiorstw, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz klientów indywidualnych, współpracując z samorządami w zakresie gospodarki odpadami.

Oferta Konsorcjum SGDO Sp. z o.o. i EKO FIUK Sp. K. na realizację usługi odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych w latach 2016-2019 wyniosła 35 256 835,23 zł. brutto.

Oferta Konsorcjum Firm Remondis Sp. z o.o., „JUMAR” Julian Maruszewski
i Eko-Myśl Sp. z o.o. na ten sam okres wyniosła 41 123 338,21 zł brutto.

Biorąc pod uwagę kryterium ceny oraz inne niecenowe kryteria oceny ofert, jako najkorzystniejszą Zamawiający wybrał ofertę Konsorcjum Firm Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EKO-FIUK Sp. k. oraz Spółka Gmin Dolnej Odry Sp. z o.o.

W dniu 23 grudnia 2015 roku do Biura Związku Gmin Dolnej Odry wpłynęło odwołanie Konsorcjum Firm Remondis Sp. z o.o., „JUMAR” Julian Maruszewski i Eko-Myśl Sp. z o.o. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie, w którym Odwołujący zarzucał Zamawiającemu naruszenie art. 7 Prawa zamówień publicznych, wskazując, że Zamawiający, to jest Związek Gmin Dolnej Odry, prowadził postępowanie o udzielenie zamówienia
w sposób nie zapewniający uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców.

Dniu 12 stycznia 2016 roku ogłoszono wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, w którym powództwo Konsorcjum Firm Remondis Sp. z o.o., „JUMAR” Julian Maruszewski i Eko-Myśl Sp. z o.o. zostało oddalone w całości.

 

            Pomimo, że propozycje Zarządu Związku oraz decyzje Zgromadzenia Związku nie były popularne i wpłynęły na szerokie niezadowolenie Mieszkańców i radnych Gmin, to jednak dały możliwość zatrzymania wzrostu zadłużenia Związku Gmin oraz stworzyły warunki do wprowadzenia konkurencyjności na rynku odpadów komunalnych. Skutkiem tych działań była uzyskana w przetargu o prawie 6 000 000,00 zł niższa cena za odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych
, a to, po spłaceniu zadłużenia z roku 2015, które wyniosło około 3 180 500,00 zł, pozwoli na ewentualne, konieczne inwestycje, na przykład uruchomienie kolejnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gmin należących do Związku.

Zarząd Związku będzie również rekomendował dla Zgromadzenia podjęcie uchwały
o obniżeniu opłat od Mieszkańców.

        Korzystne rozstrzygnięcie przetargu umożliwi utrzymanie stałego poziomu opłat do 31 grudnia 2019 r.  

ZGDO – statystyka i finanse

 

Liczba mieszkańców Związku Gmin Dolnej Odry:

Liczba ludności wg GUS (dane na dzień 31.12.2014) – 93 589 osób.

Liczba osób ujętych w deklaracjach –  70 988 osób.

Gospodarstwa domowe powyżej 5 osób (brak złożonej deklaracji na liczbę osób) – toczą się postępowania – 107 gospodarstw.

Deklaracje złożone na selekcję –  16 998 szt.

Deklaracje złożone na zmieszane –  6 358 szt.

Nieruchomości bez złożonej deklaracji – 510 szt. (wezwani do złożenia deklaracji i wszczęte postępowania administracyjne)

 

Należności:

Łączny przypis należności ZGDO od 01.07.2013 r. do 31.12.2015 r. – 23 745 447,00 zł

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2015 r. – 2 753 950,07 zł

% nieściągalności na dzień 31.12.2015 r. – 11,60%

% nieściągalności na dzień 30.09.2015 r. – 12,44%

% nieściągalności na dzień 31.07.2015 r. – 12,48%

Nadpłaty na dzień 31.12.2015 r. – 233 582,77 zł

 

Rok 2013 i 2014

Odbiór i zagospodarowanie odpadów na terenie Związku Gmin Dolnej Odry realizowało Konsorcjum firm Remondis Szczczecin sp. z o.o., Jumar Julian Maruszewski i Eko-Myśl
sp. z o.o.

W okresie od lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. Związek płacił Wykonawcy:

 • Za odbiór i zagospodarowanie 1 tony odpadów komunalnych zmieszanych 480,60 zł brutto,
 • za odbiór i zagospodarowanie 1 tony odpadów komunalnych segregowanych 1,08 zł brutto.

 

Suma wydatków ZGDO za rok 2013:  3 874 193,70 zł

Suma dochodów ZGDO za rok 2013:  4 231 891,73 zł

Wynik Finansowy za rok 2013:  + 357 698,03 zł

Zobowiązania wymagalne z roku 2013: 0,00 zł

Zobowiązania niewymagalne z roku 2013: 679 923,93 zł

 

Suma wydatków ZGDO za rok 2014:  8 432 280,54 zł

Suma dochodów ZGDO za rok 2014:  8 138 811,98 zł

Wynik Finansowy za rok 2014: - 293 468,56 zł

Zobowiązania z roku 2013 (wymagalne): 0,00 zł

Zobowiązania z roku 2013 (niewymagalne): 781 253,58 zł

 

Ogłoszono przetarg I na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych na terenie gmin położonych na terenie Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie” w latach 2015-2017
.

Wpłynęła oferta Konsorcjum Remondis Szczecin sp. z o.o., Jumar Julian Maruszewski i Eko-Myśl sp. z o.o. Zgodnie z ofertą Związek w latach 2015-2017 musiałby płacić Wykonawcy:

 • za odbiór i zagospodarowanie 1 tony odpadów komunalnych zmieszanych 594,00 zł brutto,
 • za odbiór i zagospodarowanie 1 tony odpadów komunalnych segregowanych 1 244,16 zł brutto
 • za odbiór i zagospodarowanie 1 tony odpadów wielkogabarytowych 1 026,00 zł brutto.

Przetarg I został unieważniony – cena najniższej oferty znacznie przekraczała kwotę, którą Związek przeznaczył na realizację zadania odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Związku.

 

Ogłoszono przetarg II na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych na terenie gmin położonych na terenie Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie” w latach 2015-2017
.

Wpłynęła oferta Konsorcjum Remondis Szczecin sp. z o.o., Jumar Julian Maruszewski i Eko-Myśl sp. z o.o. Zgodnie z ofertą Związek w latach 2015-2017 musiałby płacić Wykonawcy:

 • za odbiór i zagospodarowanie 1 tony odpadów komunalnych zmieszanych 583,20 zł brutto,
 • za odbiór i zagospodarowanie 1 tony odpadów komunalnych segregowanych 1 144,80 zł brutto
 • za odbiór i zagospodarowanie 1 tony odpadów wielkogabarytowych 1 026,00 zł brutto.

Przetarg II został unieważniony – cena najniższej oferty znacznie przekraczała kwotę, którą Związek przeznaczył na realizację zadania odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Związku.

 

W celu zapewnienia odbierania odpadów komunalnych z terenu Związku, na podstawie art. 6f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), Zarząd Związku zamieścił ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Na podstawie art. 66  i 67 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w trybie z wolnej ręki została zawarta z Wykonawcą, który był jednocześnie właścicielem pojemników ustawionych na nieruchomościach na terenie Związku Gmin Dolnej Odry, to jest Konsorcjum firm Remondis Szczczecin Sp. z o.o., „Jumar” Julian Maruszewski i Eko-Myśl Sp. z o.o.

W okresie od stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Związek płacił Wykonawcy:

 • za odbiór i zagospodarowanie 1 tony odpadów komunalnych zmieszanych 572,40 zł brutto (wzrost o 19,1 % w stosunku do cen z okresu 2013-2014),
 • za odbiór i zagospodarowanie 1 tony odpadów komunalnych segregowanych 1 004,40 zł brutto (wzrost o około 93 000 % w stosunku do cen z okresu 2013-2014).

 

29.12.2014 r. Zgromadzenie Związku Gmin Dolnej Odry Uchwałą Nr 18/2014 zmieniającą uchwałę Nr 28/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, od dnia
1 marca 2015 r. dokonało zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
:

selekcja – 11,00 zł od osoby; 55,00 zł od gospodarstwa domowego powyżej 5 osób,

zmieszane – 17,00 zł od osoby; 85,00 zł od gospodarstwa domowego powyżej 5 osób.

 

28.01.2015 r. Zgromadzenie Związku Gmin Dolnej Odry Uchwałą Nr 3/2015 zmieniającą uchwałę Nr 28/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, od dnia 1 kwietnia 2015 r. uchyliło metodę naliczania opłaty od gospodarstwa domowego, na którym zamieszkuje powyżej 5 osób.

 

Rok 2015

 

Na dzień 30. 06. 2015:

Suma wydatków ZGDO na dzień 30 czerwiec 2015 r.: 5 140 564,46 zł

Suma dochodów ZGDO na dzień 30 czerwiec 2015 r.: 5 240 716,78 zł

Wynik Finansowy na dzień 30 czerwiec 2015 r.: + 100 152,32 zł

Zobowiązania na dzień 30 czerwiec 2015 r. (wymagalne): 0,00 zł

Zobowiązania na dzień 30 czerwiec 2015 r. (niewymagalne): 2 168 494,96 zł

 

W celu zwiększenia konkurencji na rynku odpadów komunalnych, Zgromadzenie Związku, na wniosek Zarządu Związku Gmin, uchwaliło następujące uchwały:

 • Nr 5/2015 z dnia 10 marca 2015 r., w sprawie podziału obszaru Związku Gmin Dolnej Odry na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – podział obszaru Związku na IV sektory:

Sektor I obejmuje teren gminy Boleszkowice, Cedynia, Chojna, Moryń;

            Sektor II obejmuje teren gminy Widuchowa, Bielice, Banie, Kozielice, Lipiany, Nowogródek Pomorski;

            Sektor III obejmuje teren gminy Marianowo, Stargard Szczeciński gmina wiejska, Warnice, Stare Czarnowo;

            Sektor IV obejmuje teren gminy Dolice, Recz, Krzęcin;

 • Nr 6/2015 z dnia 25 marca 2015 r., w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki
  z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Spółka Gmin Dolnej Odry”
  Sp. z o.o.;
 • Nr 7/2015 z dnia 21 maja 2015 r., zmieniająca uchwałę Nr 6/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia  usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zmiana dotyczy przeniesienia obowiązku zapewnienia wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych na właścicieli nieruchomości zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 j.t.
  z późn. zm.);
 • Nr 14/2015 z dnia 8 września 2015 r., w sprawie podwyższenia składki członkowskiej – kwota wynikająca z podwyższenia składki członkowskiej
  w wysokości 100 000,00 zł (wzrost składki o 1,10 zł od mieszkańca Gminy członka Związku) przeznaczona została na wsparcie finansowe dla Spółki Gmin Dolnej Odry Sp. z o.o.;
 • Nr 18/2015 z dnia 9 listopada 2015 r., zmieniająca uchwałę Nr 28/2012 z dnia
  19 grudnia 2012 r., w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty – podwyżka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 stycznia 2016 r.:

selekcja – 15,00 zł od osoby;

zmieszane – 17,00 zł od osoby;

 • Nr 20/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r., w sprawie podwyższenia składki członkowskiej – kwota wynikająca z podwyższenia składki członkowskiej (wzrost składki o 10,00 zł od mieszkańca Gminy członka Związku) pozwoliła na zabezpieczenie spłaty części kredytu w rachunku bieżącym, zaciągniętego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz pozostałych zobowiązań wymagalnych.

 

Na dzień 31. 12. 2015:

Szacowana suma wydatków ZGDO za rok 2015: 10 745 058,45 zł

Szacowana suma dochodów ZGDO za rok 2015: 10 847 095,02 zł

Szacowany wynik finansowy za rok 2015: 102 036,57 zł

Zobowiązania z roku 2015 (wymagalne): 1 091 714,11 zł

Zobowiązania z roku 2015 (niewymagalne): 2 088 766,59 zł

SUMA ZOBOWIĄZAŃ z roku 2015 – 3 180 480,70 zł

 

Ogłoszono przetarg I na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych na terenie gmin położonych na terenie Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie” w latach 2016-2019.

Wpłynęły następujące oferty:

 • Konsorcjum firm Remondis Szczecin sp. z o.o., „Jumar” Julian Maruszewski i Eko-Myśl sp. z o.o. - oferta na wszystkie sektory Związku w zakresie odbioru
  i zagospodarowania odpadów zmieszanych, segregowanych oraz odpadów wielkogabarytowych na kwotę – 46 609 371,10 zł brutto;
 • PUK Dębno – oferta na I sektor Związku, obejmujący teren gmin Boleszkowice, Cedynia, Chojna, Moryń, w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów zmieszanych, segregowanych oraz odpadów wielkogabarytowych na kwotę – 12 880 634,26 zł brutto.

Przetarg został unieważniony - cena najniższej oferty znacznie przekraczała kwotę, którą Związek przeznaczył na realizację zadania odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Związku.

 

Ogłoszono przetarg II na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych na terenie gmin położonych na terenie Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie” w latach 2016-2019.

Wpłynęły następujące oferty:

 • PUK Dębno – oferta dotyczyła tylko I części zamówienia, to jest odbioru odpadów komunalnych zmieszanych w sektorze I – oferta na kwotę 5 883 381,00 zł. (oferta została odrzucona z przyczyn formalnych).
 • Konsorcjum Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Eko-Fiuk Sp. k. i Spółka Gmin Dolnej Odry sp. z o.o. – oferta na kwotę 35 256 835,23 zł,
 • Konsorcjum Remondis Szczecin sp. z o.o., „Jumar” Julian Maruszewski i Eko-Myśl sp. z o.o. – oferta na kwotę 41 123 338,21 zł.

 

16 grudnia 2015 r przetarg na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych na terenie gmin położonych na terenie Związku Gmin Dolnej Odry na lata 2016-2019" został rozstrzygnięty.

Związek Gmin Dolnej Odry wybrał jako najkorzystniejszą ofertę Konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Eko-Fiuk Sp. k. i Spółka Gmin Dolnej Odry
sp. z o.o.

23 grudnia 2015 r. Konsorcjum Remondis Szczecin sp. z o.o., „Jumar” Julian Maruszewski
i Eko-Myśl sp. z o.o. złożyło odwołanie na rozstrzygnięcia przetargu do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie.

12 stycznia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza wydała wyrok, oddalając powództwo Konsorcjum Remondis Szczecin sp. z o.o., „Jumar” Julian Maruszewski i Eko-Myśl sp. z o.o. w całości.

               

Pomimo, że propozycje Zarządu Związku oraz decyzje Zgromadzenia Związku nie były popularne i wpłynęły na szerokie niezadowolenie Mieszkańców i radnych Gmin, to jednak dały możliwość zatrzymania wzrostu zadłużenia Związku Gmin oraz stworzyły warunki do wprowadzenia konkurencyjności na rynku odpadów komunalnych. Skutkiem tych działań była uzyskana w przetargu o prawie 6 000 000,00 zł niższa cena za odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych, a to, po spłaceniu zadłużenia z roku 2015, które wyniosło około 3 180 500,00 zł
, pozwoli na realizację, koniecznych inwestycji, na przykład uruchomienie kolejnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminach należących do Związku Gmin.

Zarząd Związku będzie również rekomendował dla Zgromadzenia podjęcie uchwały
o obniżeniu opłat od Mieszkańców.

Korzystne rozstrzygnięcie przetargu umożliwi utrzymanie stałego poziomu opłat do
31 grudnia 2019 r.  

 

Zarząd Związku Gmin Dolnej Odry

 


>>> REGULMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY (ZGDO)

>>> Uchwała w sprawie Regulaminu korzystania z punktu selektywnego zbierania odpadow komunlanych OD 20 STYCZNIA 2016 r. ZABIERANE BĘDĄ NIEWYKUPIONE POJEMNIKI NA ODPADY ZMIESZANE!

Informujemy mieszkańców Gmin należących do ZGDO, z wyjątkiem gminy Stargard, że od dnia 20 stycznia 2016 r. firmy, które dostarczały pojemniki w ramach usługi odbioru odpadów komunalnych na terenie Związku Gmin, rozpoczynają akcję zabierania niewykupionych pojemników stojących na posesjachZbiórka pojemników będzie prowadzona w dniach odbioru komunalnych odpadów zmieszanych. Równocześnie każdorazowo w momencie zabierania pojemnika, mieszkańcy będą mieli ostatnią możliwość dokonania jego zakupu.


UWAGA W związku z prośbami mieszkańców przedłużony do 31 stycznia 2016r. został termin wykupu pojemników po preferencyjnych cenach.Harmonogram odbioru odpadów selektywnych  workowych nie zmieni się, tzn. będzie kontynuacja cyklem dwutygodniowym w kolejności jak dotychczas.

 • 31.12.2015 odbiór  normalnie.              
 • za 01.01.2016 odbiór  odpadów selektywnych nastąpi w sobotę 02.01.2016.
 • za 06.01.2015 odbiór odpadów selektywnych nastąpi  w sobotę 09.01.2016.

Wójt Gminy Bielice informuje, że Związek Gmin Dolnej Odry za pośrednictwem Sołtysów poszczególnych miejscowości rozpowszechnia zawiadomienia o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami w roku 2016 wraz z ewentualnymi zaległościami.

Zawiadomienia otrzymają wszyscy właściciele nieruchomości na których złożona została deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a jego odbiór należy pokwitować podpisem.

Wysokość opłaty na zawiadomieniach wyliczona została na dzień 30.11.2015r., jeżeli była złożona korekta informacji po tej dacie, należy płacić zgodnie ze złożoną korektą.

W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z Biurem Związku Gmin Dolnej Odry, tel. 91 56 44 235, 726 602 908, 603 602 908 bądź z Urzędem Gminy Bielice, tel. 91 56 44 235 w.21.


KOMUNIKAT DO MIESZKAŃCÓW

Od dnia 1 stycznia 2016 roku, zgodnie z Uchwałą Nr 18/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 9 listopada 2015 roku, wzrastają stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe stawki opłat

15 zł - miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeżeli odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny;

19 zł - miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomośćjeżeli odpady komunalne zbierane są w sposób zmieszany.


INFORMACJA O SPRZEDAŻY POJEMNIKÓW
REMONDIS Szczecin Sp. z o.o. informuje, że z dniem 12 listopada 2015 r. rozpoczyna sprzedaż pojemników na odpady ustawionych na nieruchomościach zamieszkałych w gminach:
Banie, Bielice, Dolice, Kozielice, Lipiany, Nowogródek Pomorski, Recz, Stargard Szczeciński, Stare Czarnowo, Warnice
Za pojemnik należy zapłacić przelewem na rachunek: 67 1140 1560 1864 0008 1505 9711, podając w tytule przelewu adres nieruchomości, na której stoi pojemnik. Po otrzymaniu wpłaty, prześlemy paragon fiskalny stanowiący dowód zapłaty.
Jeżeli nabywca życzy sobie fakturę VAT, prosimy przesłać dane do faktury i kopię potwierdzenia przelewu na adres e-mail: faktury.szczecin@remondis.pl lub pocztą na adres Spółki.
Ceny pojemników obowiązujące do 31 grudnia 2015 r. (liczy się data wpływu na konto Spółki), łącznie z VAT:
pojemnik 80 l 25,- zł
pojemnik 120 l 50,- zł
pojemnik 240 l 70,- zł
pojemnik 1100 l 430,- zł
Ceny pojemników obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. (liczy się data wpływu na konto Spółki), łącznie z VAT:
pojemnik 80 l 35,- zł
pojemnik 120 l 60,- zł
pojemnik 240 l 85,- zł
pojemnik 1100 l 465,- zł
Uwaga: Spółka zastrzega sobie prawo przerwania sprzedaży po dniu 31 grudnia 2015 r. i zabrania niesprzedanych pojemników.
Planujemy także sprzedaż pojemników przez kierowców śmieciarek. Poinformujemy właścicieli nieruchomości o jej rozpoczęciu.

 

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice, właściciel nieruchomości zamieszkałej, przy jej wyposażaniu w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, zobowiązany jest dostosować pojemność pojemników na odpady zmieszane do częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości oraz liczby osób korzystających z pojemników,  kierując się niżej wymienionymi normatywami:

1)w przypadku prowadzenia zbierania, w oparciu o worki, w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej:

a)gospodarstwo jedno-, dwu-, trzyosobowe – co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 80 l;

b)gospodarstwo cztero-, pięcioosobowe – co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 120 l;

c)gospodarstwo sześcioosobowe i większe – co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 240 l;

2)w przypadku prowadzenia selektywnego zbierania, w oparciu o pojemniki,
w zabudowie wielorodzinnej – pojemnik o minimalnej pojemności 1100 l uwzględniającej średnią tygodniową ilość wytwarzanych odpadów komunalnych – 20 l na osobę;

3)w przypadku zbierania odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej:

a)gospodarstwo jedno-, dwu- i trzyosobowe – co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 120 l;

b)gospodarstwo cztero-, pięcioosobowe – co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 240 l;

c)gospodarstwo sześcioosobowe i większe – co najmniej  dwa pojemniki o minimalnej pojemności 240 l lub jeden pojemnik o pojemności 660 l;

 1. w przypadku zbierania wyłącznie zmieszanych odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej - pojemnik o minimalnej pojemności 1100 l uwzględniającej średnią tygodniową ilość wytwarzanych odpadów komunalnych - 30 l na osobę.

 

 

Ustala się następującą kolorystykę worków do selektywnego zbierania  odpadów komunalnych:

1)NIEBIESKI lub inny właściwie opisany umożliwiający identyfikację odpadów bez konieczności jego otwierania – na papier i tekturę, czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania;

2)ZIELONY lub inny właściwie opisany umożliwiający identyfikację odpadów bez konieczności jego otwierania – na szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego;

 1. ŻÓŁTY lub inny właściwie opisany umożliwiający identyfikację odpadów bez konieczności jego otwierania – na tworzywa  sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe i typu tetrapak oraz metal.

Ponadto, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do czyszczenia pojemników preparatami usuwającymi drobnoustroje, owady oraz nieprzyjemne zapachy.


Komunikat

Zgodnie z decyzją  Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 30 września 2015 roku, nie odbędzie się zaplanowana na miesiące październik – listopad 2015 roku zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Związek Gmin Dolnej Odry

UWAGA !!!

Mieszkańcy, u których nie nastąpiła zmiana danych zawartych w deklaracji, tj. zmiana sposobu gromadzenia odpadów, zmiana liczby osób, zmiana właściciela, nie składają ponownie  deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

Otrzymany w korespondencji druk deklaracji pozostaje dla właściciela nieruchomości do wykorzystania w razie zaistnienia zmiany, powodującej konieczność złożenia korekty deklaracji.

Wszystkie gospodarstwa domowe powyżej 5 osób zobowiązane są do 31 marca 2015 roku, złożyć deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

Od 1 kwietnia 2015 r. wszystkich mieszkańców obowiązują takie same stawki opłat za gospodarowanie odpadami, naliczane od osoby:

- odpady zbierane selektywnie 11 zł.

- odpady zbierane zmieszane 17 zł.

>>> HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA ROK 2015

>>> HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH  styczeń 2015

>>> Wniosek w sprawie nadpłaty

>>> Wyjaśnienie do deklaracji

>>> HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW OD LIPCA DO GRUDNIA 


Uwaga! Zmiana harmonogramu wywozu odpadów

>>> Nowy harmonogram


Uwaga!!! NOWY HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW

Informujemy, że obowiązuje nowy harmonogram wywozu odpadów. 

>>> Harmonogram

 

KOMUNIKAT

ZWIĄZEK GMIN DOLNEJ ODRY PRZYPOMINA O PRAWIDŁOWYM PROWADZENIU  SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH:

DO POJEMNIKÓW / WORKÓW NA ODPADY BIODEGRADOWALNE:

WRZUCAMY: odpady  ulegające biodegradacji – kuchenne i zielone z pielęgnacji zieleni w obrębie nieruchomości, zepsutą żywność, resztki żywności, ogryzki, obierki, skorupki od jajek, torebki po herbacie, „fusy” po kawie, mokre lub zabrudzone pożywieniem ręczniki papierowe, torby biodegradowalne.

NIE WRZUCAMY: kości, odpadów innych niż ulegające biodegradacji

W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEPRAWIDŁOŚCI PRZY ZADEKLAROWANEJ ZBIÓRCE SELEKTYWNEJ, ZWIĄZEK GMIN DOLNEJ ODRY UZNA SPOSÓB GROMADZENIA ODPADÓW JAKO NIESELEKTYWNY, CO WIĄŻE SIĘ Z PODNIESIENIEM STAWKI ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW (15 ZŁ OD OSOBY, 75 ZŁ OD GOSPODARSTWA DOMOWEGO).

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Związek Gmin Dolnej Odry informuje, że w ramach zbiórki wielkogabarytowej odbierane będą następujące frakcje odpadów:
- meble i inne odpady wielkogabarytowe w tym:
- duże elementy dekoracyjne mieszkań na przykład karnisze, abażury,
- lampy, lustra, duże    wazony;
- dywany, wykładziny,
- poduszki, kołdry, pierzyny, koce, materace, maty,
- miski, wiadra, wanienki dziecięce, wózki dziecięce
- donice, kosze,
- rowery, zabawki dużych rozmiarów,
- znacząco zdekompletowany, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (na przykład obudowa pralki, lodówki, telewizora, radia),
- duże opakowania (na przykład skrzynki, palety);
- przeterminowane leki  i opakowania po lekach,
- chemikalia i opakowania po chemikaliach w tym farby, rozpuszczalniki,
- oleje odpadowe i tym  podobne,
- zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- wszystkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki, zużyte opony.

W dniu odbioru odpady gabarytowe powinny znajdować się w widocznym miejscu, przed posesją, od godz. 6.00 rano.

Harmonogram odbioru odpadów gabarytowych

 

miejscowość/ulica

data  wywozu

 
 

BABIN

18.10.2013

 

BABINEK

18.10.2013

 

BĘDGOSZCZ

18.10.2013

 

BIELICE

22.10.2013

 

CHABOWO

18.10.2013

 

CHABÓWKO

18.10.2013

 

LINIE

21.10.2013

 

NOWE CHRAPOWO

21.10.2013

 

NOWE LINIE

21.10.2013

 

PARSÓW

18.10.2013

 

STARE CHRAPOWO

21.10.2013

 

SWOCHOWO

22.10.2013

 

 

Harmonogram odbioru odpadów: papieru, tworzyw sztucznych, szkła, zbieranych selektywnie w pojemnikach, na terenie Związku Gmin Dolnej Odry

 

Informacja

Informujemy, że odpady biodegradowalne odbierane będą razem ze zmieszanymi. Worki z odpadami bio powinny znajdować się obok pojemnika na odpady zmieszane w dniu odbioru od godz. 6.00 rano

 

Związek Gmin Dolnej Odry zwraca się z prośbą do Mieszkańców zamieszkujących w zabudowie jednorodzinnej, którzy nie otrzymali jeszcze odpowiednich firmowych worków na odpady selektywnie zebrane (szkło, papier, tworzywa sztuczne-plastik), o zbieranie tych odpadów do własnych worków i wystawianie ich w dniu wywozu odpadów segregowanych, zgodnie z harmonogramem. Firma odbierająca odpady zapewnia, że odbierze odpady segregowane w workach innych, niż rozdawane przez nią (o ile oczywiście znajdą się tam surowce wtórne). Postawione worki własne, będą dla Firmy dodatkowym sygnałem, że w posesji deklarowano segregację, a nie otrzymano jeszcze odpowiednich worków. W miejsce zabranych worków własnych, Firma pozostawi komplet worków firmowych. 

Informacja

dla osób posiadających własne pojemniki na odpady zmieszane

Remondis poinformował, że wyposaży w pojemniki wszystkie nieruchomości zamieszkałe.  Osoby, które posiadają wykupione pojemniki, dostaną nowe od firmy Remondis, obsługującej teren Gminy Bielice, nie później niż do końca sierpnia.

 


KOMUNIKAT

Związku Gmin Dolnej Odry

1.      Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  (PSZOK),znajdujący się na działce nr 6/2            w obrębie geodezyjnym Kaliska (Gmina Chojna) jest czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 15:00

W PSZOK-u przyjmowane są następujące frakcje odpadów:

a)      papier i tektura, czasopisma, gazety, w tym opakowania,

b)      szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego,

c)      tworzywa sztuczne w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe i typu tetrapak,

d)      metal w tym odpady opakowaniowe,

e)      meble i inne odpady wielkogabarytowe,

f)        przeterminowane leki i opakowania po lekach,

g)      chemikalia i opakowania po chemikaliach w tym farby, rozpuszczalniki, oleje,

h)      zużyte baterie i akumulatory,

i)        zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

j)        wszystkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki,

k)      zużyte opony.

 

2. Od ubiegłego tygodnia dystrybuowane są worki do zbiórki selektywnej surowców. Dystrybucja zostanie zakończona do 28 lipca (niedziela).

3. Pojemniki na selektywną zbiórkę surowców zostaną rozstawione do 4 sierpnia (niedziela).

4. Pojemniki na odpady zmieszane uzupełniane są codziennie. Konsorcjum Firm chce zakończyć wyposażanie nieruchomości w pojemniki do 10 sierpnia. Po tym terminie załatwiane będą już tylko sporadyczne reklamacje od właścicieli nieruchomości w zakresie pojemników i optymalizowane wyposażenie, tzn. ewentualnie wymieniane będą pojemniki na bardziej właściwe dla danej nieruchomości, lub wymieniane będą pojemniki dzierżawione (PPK Pyrzyce, PUK Gryfino) na nasze własne.

5. Bardzo prosimy o dopełnienie obowiązku umieszczania w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości wraz z nazwą ulicy (placu) lub miejscowości jeżeli nie ma nazw ulic, o którym mowa w Art. 47b ustawy Prawo geodezyjne               i kartograficzne (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 08 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz.U. 2005 nr 240 poz. 2027).

6.  W celu oceny prawidłowości wykonania umowy zawartej pomiędzy ZGDO, a wyłonionym w trybie przetargu Wykonawcą, prosimy o przesyłanie informacji, czy i kiedy wykonawca dostarczył pojemniki lub worki na odpady oraz inne uzasadnione uwagi, dotyczące funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami.

Informacje prosimy przesyłać na adres mailowy: info@zgdo.eu

7. Z dniem 1 lipca 2013 roku ruszył nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, którym zostały objęte nieruchomości zamieszkałe.

Podstawą nowego systemu jest złożenie przez właściciela nieruchomości zamieszkałej (w tym także najemcę, dzierżawcę, użytkownika, posiadacza, zarząd lub zarządcę nieruchomości) deklaracji, w której określi on sposób postępowania z odpadami (tj. czy będzie segregował odpady, czy nie) oraz wysokość miesięcznej opłaty za śmieci na podstawie ilości zamieszkujących nieruchomość osób i stawek opłaty.

Prawidłowa deklaracja, złożona w terminie, pozwoliłaby prawidłowo określić punkt wywozu odpadów (miejsce dostarczenia pojemników i worków oraz odbioru odpadów).

Niestety, nadal nie wszyscy właściciele nieruchomości złożyli deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jeszcze raz prosimy o złożenie przedmiotowej deklaracji.

8.  Osoby, które nie otrzymały do dnia dzisiejszego indywidualnego rachunku bankowego przeznaczonego do wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do czasu jego otrzymania, prosimy o dokonywanie wpłat na konto główne Związku Gmin Dolnej Odry w Banku Spółdzielczym Nr 80 9370 0007 0006 0642 2000 0001.

 

 


Informujemy, że Związek Gmin Dolnej Odry uruchomił dodatkowe numery telefonów

726 602 908

609 602 908


KOMUNIKAT

ZWIĄZEK GMIN DOLNEJ ODRY INFORMUJE:

OD DNIA 1 LIPCA 2013 ROKU ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY BĘDZIE REALIZOWAŁO KONSORCJUM FIRM „REMONDIS SZCZECIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  ORAZ ZAKŁAD PRODUKCYJNO – HANDLOWO – GASTRONOMICZNY „JUMAR” JULIAN MARUSZEWSKI.

Gminy: Boleszkowice, Chojna, Cedynia, Moryń, Widuchowa, obsługiwać będzie firma „JUMAR”.

Gminy: Banie, Bielice, Dolice, Kozielice, Krzęcin, Lipiany, Nowogródek Pomorski, Przelewice, Recz, Stare Czarnowo, Stargard Szczeciński – gmina wiejska, Warnice, obsługiwać będzie firma „REMONDIS”.

 

KONSORCJUM FIRM OBECNIE JEST W TRAKCIE REALIZACJI OPERACJI LOGISTYCZNEJ, ZWIĄZANEJ 

Z DOSTARCZENIEM DO MIESZKAŃCÓW POJEMNIKÓW I WORKÓW NA ODPADY.

ZE WZGLĘDU JEDNAK NA WIELKOŚĆ PRZEDSIĘZIĘCIA BARDZO PROSIMY MIESZKAŃCÓW ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY O ZACHOWANIE CIERPLIWOŚCI I WYROZUMIAŁOŚĆ.

KONSORCJUM FIRM DOTRZE DO KAŻDEJ ZAMIESZKAŁEJ NIERUCHOMOŚCI I DOSTARCZY POJEMNIKI I WORKI, JEDNAKŻE DO TEGO CZASU PROSIMY GROMADZIĆ ODPADY W POJEMNIKACH I WORKACH, KTÓRE OBECNIE PAŃSTWO POSIADACIE.

KONSORCJUM FIRM DO CZASU DOSTARCZENIA WŁASNYCH POJEMNIKÓW I WORKÓW, OZNACZONYCH LOGIEM FIRMY (JUMAR, REMONDIS), BĘDZIE ODBIERAŁO OD MIESZKAŃCÓW ODPADY KOMUNALNE ZGROMADZONE W INNYCH STANDARDOWYCH POJEMNIKACH ORAZ WORKACH.

O HARMONOGRAMIE ODBIORU ODPADÓW POWIADOMIMY PAŃSTWA W NAJBLIZSZYM CZASIE.

PRZYPOMINAMY O WNOSZENIU OPŁAT TYLKO NA OTRZYMANY INDYWIDUALNYRACHUNEK BANKOWY PODANY W HARMONOGRAMIE PŁATNOŚCI!!

WNIESIENIE OPŁATY NA INNY RACHUNEK BANKOWY (NP. SĄSIADA) BĘDZIE SKUTKOWAŁO TYM, ŻE WPŁATA ZOSTANIE ZAKSIĘGOWANA (PRZYPISANA) DO INNEGO PŁATNIKA (NP. SĄSIADA), GDYŻ SYSTEM INFORMATYCZNY BEDZIĘ PRZYPISYWAŁ PŁATNOŚCI AUTOMATYCZNIE, IDENTYFIKUJĄC WPŁACAJĄCEGO NIE PO DANYCH OSOBOWYCH (IMIĘ, NAZWISKO), TYLKO PO INDYWIDUALNYM NUMERZE RACHUNKU BANKOWEGO NA, KTÓRY DOKONANA ZOSTANIE WPŁATA.

INFORMUJEMY RÓWNIEŻ, ŻE W TROSCE O ESTETYKĘ ORAZ ZACHOWANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY, ZARÓWNO PRZY ZBIÓRCE SELEKTYWNEJ JAK I PRZY ZBIÓRCE ZMIESZANEJ, BUDYNKI ZŁOŻONE  Z PIĘCIU I WIĘCEJ LOKALI BĘDĄ TRAKTOWANE JAKO BUDYNKI WIELORODZINNE I ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISYAMI ZOSTANĄ WYPOSAŻONE W POJEMNIKI NA ODPADY ZMIESZANE I POJEMNIKI NA ODPADY SEGREGOWANE – W ZALEŻNOŚCI OD ZŁOŻONEJ DEKLARACJI.

NATOMIAST BUDYNKI, JEDNO-, DWU-, TRZY I CZTEROLOKALOWE BĘDĄ TRAKTOWANE JAKO BUDYNKI JEDNORODZINNE I BĘDĄ WYPOSAŻONE W POJEMNIK NA ODPADY ZMIESZANE I WORKI NA ODPADY SEGREGOWANE – W ZALEŻNOŚCI OD ZŁOŻONEJ DEKLARACJI.


INFORMACJA

Zarząd Związku Gmin Dolnej Odry w dniu 26.06.2013 podpisał umowę z konsorcjum „REMONDIS – JUMAR” na odbiór odpadów komunalnych. Gminę Bielice obsługiwać będzie firma „REMONDIS”. Zawarto porozumienie, w którym określono, że miesiąc lipiec będzie okresem przejściowym, zbiórka śmieci odbywać się będzie na „starych” zasadach . REMONDIS odkupi pojemniki od PPK i JUMARu które zostaną u dotychczasowych użytkowników. Ze względu na krótki okres od momentu podpisania umowy, worki na segregację odpadów dostarczone zostaną do 20 lipca. Odbiorca odpadów nie będzie stwarzał problemów z odbiorem śmieci według przyjętych zasad. Pojemniki na odpady do selektywnej zbiórki surowców w sołectwach pozostaną do 15 sierpnia.

W gospodarstwach, które segregują odpady, nie będą wymagane firmowe worki (mogą być używane w rolnictwie – jutowe, itp.)

Nikt nie będzie karany i pociągany do odpowiedzialności za niezgodne z deklaracją postępowanie.Za odbiór odpadów płacimy już według nowych zasad na indywidualne konta, do Związku Gmin Dolnej Odry.

W razie wątpliwości, informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Bielice tel. 91 56 44 235 w.21

Za uciążliwości bardzo serdecznie przepraszamy.


W związku ze zbliżającym się terminem uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie naszej Gminy, wśród mieszkańców rozpropagowane zostały harmonogramy uiszczania opłat.  Osobom, które złożyły deklarację, ZGDO nadał  indywidualne konta bankowe, na które należy wpłacać należność.

Osoby, które nie wypełniły deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powinny zrobić to jak najszybciej. W przeciwnym razie, zostaną obciążone wysokimi karami.

Niezależnie od wypełnienia obowiązku złożenia deklaracji, każda nieruchomość zostanie wyposażona w pojemnik na odpady zmieszane, a osoby, które zadeklarowały selektywną zbiórkę odpadów dodatkowo w worki na poszczególne frakcje (szkło, papier, plastik, biodegradowalne).

W razie pytań lub ewentualnych nieścisłości w harmonogramie uiszczania opłat prosimy o kontakt ze Związkiem Gmin Dolnej Odry tel. 91 4 615 088

 

Wójt Gminy Bielice apeluje o niezwłoczne złożenie deklaracji o wysokości opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Zgodnie z art. 6 m. 1. Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku braku złożenia takiej deklaracji podatnikowi mogą grozić następujące sankcje:

 1. Zgodnie z art. 54 w związku z art. 48 Kodeksu karnego skarbowego podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. Kara grzywny może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia (maksymalna wysokość takiej kary wynosić może 32.000 zł)
 2. Zgodnie z art. 262. § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej strona, pełnomocnik strony, świadek lub biegły, którzy mimo prawidłowego wezwania organu podatkowego bezzasadnie odmówili złożenia wyjaśnień, zeznań, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin lub udziału w innej czynności, mogą zostać ukarani karą porządkową do 2.800 zł

Niezłożenie deklaracji będzie skutkować pociągnięciem do wyżej wymienionej odpowiedzialności. W przypadku złożenia deklaracji pismo niniejsze należy traktować jako niebyłe.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU
                                                                                                          


Związek Gmin Dolnej Odry informuje, że nastąpiła zmiana adresu siedziby Biura Związku:

 ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna

tel/fax 91 461 50 88

adres e-mail: biuro@zgdo.eu

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji !!!

Informujemy, że od dnia 8 maja 2013 roku na terenie Związku Gmin Dolnej Odry obowiązują 2 wzory deklaracji:

 1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych - do 5 osób - oraz nieruchomości niezamieszkałych.

Opłata za odpady zbierane selektywnie – 9 zł. od osoby.

Opłata za odpady zbierane nieselektywnie – 15 zł. od osoby.

 1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w gospodarstwach domowych, w których zamieszkuje więcej niż 5 osób.

Opłata za odpady zbierane selektywnie – 45 zł. za gospodarstwo domowe.

Opłata za odpady zbierane nieselektywnie –75 zł. za gospodarstwo domowe.

Za GOSPODARSTWO DOMOWE uznaje się:

zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się. Jeżeli jakakolwiek osoba w tym mieszkaniu utrzymuje się oddzielnie, osoba taka tworzy odrębne jednoosobowe gospodarstwo domowe. Grupa osób niespokrewnionych, mieszkających razem, może tworzyć jedno wieloosobowe gospodarstwo domowe, jeśli wspólnie utrzymują się lub kilka gospodarstw jednoosobowych. Gospodarstwa domowe tworzą osoby mieszkające stale lub przebywające czasowo w mieszkaniach.

Osoby, które złożyły dotychczas deklaracje, a zamieszkują w gospodarstwach domowych powyżej 5 osób, muszą uzupełnić pierwotną deklarację o nową na odpowiednim wzorze.

Informujemy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, że termin objęcia systemem gospodarowania odpadami zgodnie z Uchwałą Nr 13/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 31/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, został przesunięty na dzień 01.01.2015 r.  Do tego czasu należy zawierać indywidualne umowy z firmami odbierającymi odpady.

Związek Gmin Dolnej Odry w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami dostarczy niezbędne pojemniki i worki na odpady komunalne!!!

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY

Związek Gmin Dolnej Odry tworzy 17 Gmin w składzie:

Gmina Banie, Cedynia, Chojna, Moryń, Stare Czarnowo, Widuchowa, Boleszkowice, Nowogródek Pomorski, Bielice, Kozielice, Lipiny, Przelewice, Warnice, Dolice, Stargard Szczeciński-Gmina Wiejska, Krzęcin oraz Recz.

Organami Związku są:

 1. Zgromadzenie Ogólne w składzie 17 członków Wójtów i Burmistrzów zrzeszonych gmin.
 2. Zarząd Związku w składzie:
 3. Przewodniczący Zarządu Związku - Adam Fedorowicz,
 4. Wiceprzewodnicząca Zarządu Związku – Teresa Sadowska,
 5. Wiceprzewodniczący Zarządu Związku - Lech Twardowski,
 6. Członek Zarządu – Jan Krzywicki,
 7. Członek Zarządu – Krzysztof Ireneusz Boguszewski

Członkowie Zgromadzenia oraz Zarządu nie pobierali i nie pobierają żadnego wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji.

W biurze Związku obecnie zatrudnionych jest 5 osób oraz 3 stażystów z Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnie.

Dnia 26 kwietnia 2013 roku został ogłoszony przetarg na ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie ZGDO’’ w portalu Europa.eui na naszym BIP-ie.

Informacje o bieżącej działalności Związku  są dostępne na stronie: www.zgdo.eu

Informacja o pojemnikach na odpady zmieszane

Związek Gmin Dolnej Odry nieodpłatnie wyposaży nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane. Pojemniki te będą oznakowane logiem Związku Gminy Dolnej Odry i nazwą przedsiębiorcy, który wygra przetarg.

 KAMPANIA INFORMACYJNA - SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW .ppt

 KAMPANIA INFORMACYJNA - SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW .pptx

 Plakat 

 Ulotka1

 Ulotka2

 Ulotka3

 Ulotka4

 Instrukcja wypełniania deklaracji

 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice

Wypowiedz umowę z firmą odbierającą odpady

 W celu uniknięcia jednoczesnego ponoszenia opłat za zagospodarowanie odpadów na rzecz gminy oraz firmy wywozowej, konieczne jest wcześniejsze wypowiedzenie umowy z firmą wywozową odbierającą odpady.

W lipcu 2013 r. zmienią się w całym kraju zasady gospodarki odpadami. Opłaty będzie pobierać w imieniu gmin Związek Gmin Dolnej Odry, a nie firmy wywozowe. W celu uniknięcia podwójnych opłat - na rzecz Związku i firmy świadczącej dotychczas usługę odbierania odpadów - konieczne jest wypowiedzenie umowy z taką firmą.

Umowę wywozową należy wypowiedzieć w taki sposób, aby jej ważność kończyła się w dniu 30 czerwca 2013r. Rozwiązanie umowy musi nastąpić na wyraźny, pisemny wniosek i uwzględniać okres wypowiedzenia wynikający z umowy.

Jednocześnie przypominamy, że firmy odbierające odpady z mocy prawa nie mogą świadczyć usług po 01 lipca 2012r (z wyjątkiem przedsiębiorcy wyłonionym w przetargu organizowanym przez Związek Gmin Dolnej Odry);

 

Uchwała Nr 28/2012 ZZGDO z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Uchwała Nr 29/2012 ZZGDO z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr 30/2012 ZZGDO z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr 31/2012 ZZGDO z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała Nr 32/2012 ZZGDO z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Uchwała Nr 33/2012 ZZGDO z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry na 2012 rok

Uchwała Nr 34/2012 ZZGDO z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry na rok 2013

Uchwała Nr 35/2012 ZZGDO z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Dolnej Odry na lata 2013-2016

Licznik odwiedzin:
5403635

Obsługa techniczna
ALFA TV

Deklaracja dostępności


Biuletyn
Informacji
Publicznej

Elektroniczne
Biuro
Obsługi
Interesanta

e-ObywatelDZIAŁKI I NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

elektroniczny samorząd

gazyfikacja


Kalendarz imprez

  Wrzesień 2020 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia