UWAGA!!! Zmiana wysokości kosztów upomnienia i odsetek

Zmiana od dnia 01 lutego 2014 roku wysokości kosztów upomnienia i wysokości kwoty odsetek za zwłokę, których nie nalicza się

W związku z uchwałą Nr 4/2014 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 17 stycznia 2014 r. ulega zmianie wysokość opłaty za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej. W załączniku nr 2 w/w uchwały wskazano, iż od dnia 01 lutego 2014 r. powyższa opłata wynosi 2,90 zł. Jak wynika z § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej z dnia 27 listopada 2001 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 137, poz. 1543), koszty upomnienia wynoszą czterokrotną wartość opłaty dodatkowej pobieranej przez „Pocztę Polską” za polecenie przesyłki listowej. W związku z powyższym, począwszy od dnia 01 lutego 2014 roku koszty upomnienia wynoszą 11,60 zł. Z kolei zgodnie z art. 54 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 749, 1101, 1342, 1529 z późn. zm.) odsetek za zwłokę nie nalicza się jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe - za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej.

W związku z powyższym, począwszy od dnia 01 lutego 2014 r. odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli wysokość odsetek nie przekracza kwoty 8,70 zł.

 

przejdź do strony głównej